+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

DIVO

DIVO – Kataster divjih odlagališč  je  GIS aplikacija za podporo vodenju katastra divjih odlagališč v občini, evidentiranju ter spremljanju izvajanja sanacije.

Omogoča spremljanje vseh faz sanacije divjega odlagališča, od evidentiranja oz. prejema prijave in inšpektorjevega preverjanja prijave, do zapisov o pripravljenem naročilu sanacije in spremljanju sprememb stanja pri sanaciji. Vsako novo stanje je shranjeno in v vsakem trenutku na vpogled, skupaj z digitalnimi fotografijami stanja. Vse lokacije divjih odlagališč so takoj vidne v GIS aplikaciji na ustrezni grafični podlagi (digitalni ortofoto, topografski načrti, …)

  • evidentiranje novega divjega odlagališča poteka neposredno s klikom na pozicijo, kjer določimo lokacijo še neevidentiranega odlagališča ter odpremo ekran za vnos podatkov o trenutnem stanju odlagališča,
  • nova lokacija divjega odlagališča se lahko doda tudi s prevzemom podatkov iz prenosnih naprav, npr. pri popisovanju na terenu, z uporabo GPS -dlančnikov,
  • skrbnik katastra lahko spreminja podatke o stanju in dopolnjuje evidenco z beleženjem zgodovine sanacije,
  • k vsakokratnemu opisu trenutnega stanja lahko shranimo tudi fotodokumentacijo,
  • o zbranih podatkih v katastru lahko opravljamo različne poizvedbe in dobljene podatke prikažemo v obliki tabele.

DIVO je zgrajen modularno. Moduli so:

DIVO/KA – DIVO/kataster – namenjen je pristojnim občinskim službam za vodenje katastra divjih odlagališč. Uporabnik ima vsa pooblastila za dodajanje, spreminjanje in objavljanje podatkov.

DIVO/IP – Interni pregledovalnik katastra DIVO – je namenjen interni uporabi v občinski upravi in zunaj nje, kjer želimo omogočiti vpogled v vse podatke o zgodovini in o trenutnem stanju odlagališčih tudi drugim za to pooblaščenim službam (npr. uradu za okolje in prostor, komunalnemu podjetju, ki skrbi za sanacijo ipd), ne dovolimo pa spreminjanja podatkov.

DIVO/JP – Javni pregledovalnik katastra DIVO – omogoča pregledovanje omejenega nabora podatkov o divjih odlagališčih. Dostop do aplikacije je javen (anonimen). Namenjen je občinam, ki želijo omogočiti prikaz podatkov javnosti.

DIVO/PV – DIVO za pooblaščeni vnos – uporabnikom prav tako omogoča vzdrževanje in vpisovanje v kataster, vendar so uporabniki omejeni le na možnost dodajanja in spreminjanje “svojih” divjih odlagališč. Aplikacija je namenjena uporabnikom iz organizacij in društev, s katerimi se občina dogovori, da bodo v skupnem interesu samostojno vnašale in vzdrževale evidenčne podatke o novih odlagališčih v občinski kataster.

DIVO/JV – DIVO za javni vnos – je razširjeni javni pregledovalnik katastra. Anonimnim občanom ne nudi zgolj pregledovanja podatkov v katastru temveč jim omogoča tudi vnašanje novih divjih odlagališč v kataster. Nova dodana divja odlagališča postanejo javno vidna šele po predhodnem pregledu in potrditvi odgovorne osebe za vodenje katastra divjih odlagališč.