+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

e-Vrtci – MVZT / SVLR

Spletna aplikacija e-Vrtci za občinske uprave

Izziv

Konec leta 2003 je Ministrstvo za informacijsko družbo (MID) v sodelovanju z Uradom za lokalno samoupravo (Ministrstva za notranje zadeve) in Centrom Vlade RS za informatiko objavilo javni razpis za nakup uporabniških licenc aplikacije za elektronsko poslovanje občin v zvezi z zagotavljanjem delovanja otroškega varstva za vse lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 91/03, objava št. 101925). Javni razpis je sodil med aktivnosti uresničevanja »Strategije uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti« (SEPLS). Namen razpisa je bil nakup že delujoče aplikacije z najširšimi funkcionalnostmi s področja otroškega varstva, katere kakovost se je doslej že potrdila pri referenčnih inštalacijah.

Spletna aplikacija e-Vrtci za občineRešitev

Na razpis smo prijavili našo aplikacijo ZNPV, eno izmed namenskih zalednih aplikacij iz skupine 3OIS, katero že od leta 2001 dalje uporabljajo v Mestni občini Koper za izdelavo odločb ZNPV. Med več ponudniki je zaradi svojih funkcionalnosti ter enostavnosti vključevanja novih občin v uporabo tudi bila izbrana, kot najprimernejša za nadaljno implementacijo v obliki centraliziranega spletnega informacijskega servisa.

Rezultat

e-Vrtci (oz. e-ZNPV) je spletna aplikacije za obdelavo vlog staršev za znižano plačilo vrtca. Namenjena je referentom v občinskih upravah za obdelavo vlog za znižano plačilo vrtca ter za izdelavo odmernih odločb. Aplikacija je prosta za uporabljajo za vse občine, ki to želijo oz. potrebujejo,v kolikor nimajo lastnih rešitev. Aplikacija e-Vrtci je dostopna znotraj državnega komunikacijskega omrežje HKOM na internem naslovu http://znpv.sigov.si

V obdobju 2005 do avgusta 2011 smo v sklopu projekta “eVRTCI”  zagotavljali tekočo tehnično podporo za potrebe prilagajanja zakonskim spremembam ter nudili uporabniško pomoč občinam uporabnicam centralno nameščene spletne aplikacijo za e-poslovanje občin na področju otroškega varstva

S 1.1.2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), ki je med drugim odločanje o znižanju plačila vrtca iz pristojnosti občin prenesel na centre za socialno delo. Računalniška podpora za odločanje o ZNPV se je tako pričela izvajati na njihovi programski opremi v sklopu državnega sistema “e-Sociala” pri Ministrstvu za delo.

Spletni aplikaciji eVrtci, ki so jo do tedaj uporabljale občine, ter iVrtci, javni informativni izračun na voljo staršem, sta tako zaključili svojo kratko a uspešno kariero.

 

i-Vrtci – dodatne informacije

e-Vrtci – zgodovina sprememb in dograditev:

 • S 1.1.2012 se obdelava vlog za ZNPV prične izvajati preko sistema “e-Sociala” pri centrih za socialno delo  in po novih določilih iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A). Zakonske spremembe, ki nastopijo s 1.1.2012, v aplikaciji eVrtci in iVrtci ne bodo več podprte.
 • 01.08.2011 … v avgustu se je iztekla pogodba za zagotavljanje vzdrževanja spletne aplikacije e-Vrtci na informacijski infrastrukturi Ministrstva za javno upravo ter zagotavljanje uporabniške pomoči končnim uporabnikom – občinam. V dogovoru z nekaterimi občinami zagotavljamo uporabniško pomoč in vzdrževanja skupnih podatkov (povprečni mesečni dohodki) do konca leta 2011, ko je predviden prehod na sistem “e-Sociala” ter spremenjen obračun po novi zakonodaji (ZUPJS-A).
 • 01.02.2011…Prenos izdelave odločb iz občin na CSD-je se zamakne za eno šolsko leto, zato je podaljšana podporo za uporabo eVrtcev v občinah še za 6 mesecev. V tem času izvedemo razvoj povezav z eDavki.
 • 25.11.2010…Vstavljeni osnovni podatki o bruto plačah in drugih dohodkih, ki so potrebni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2011 ter lestvica dohodkov, ki starše razvršča v plačilne razrede
 • 01.06.2010…zaradi prilagoditve sodobnejšim različicam IE brskalnika je poleg obstoječega dostopa do aplikacije z Oracle JavaInitiatorje vpeljana tudi podpora za okolje JAVA.
 • 25.01.2010… opravljene sistemske spremembe – v produkcijskem okolju namesto skupne baze OBCP, eVrtci pričnejo uporabljati ločeno bazo ZNPV.
 • 10.12.2009…vstavljeni so osnovni podatki o bruto plačah in drugih dohodkih, ki so potrebni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2010 in lestvico dohodkov, ki starše razvršča v plačilne razrede.
 • 10.07.2009…dodane so nove funkcionalnosti: parametri za izpise ter vzorci za izdelavo izhodnih dokumentov, ki prikazujejo uporabo le teh, razširjena je izdelava poimenskih seznamov otrok, vgrajena je podpora za upoštevanje starostne meje otroka, ki naj bi začela veljati s 1.1.2010.
 • 15.01.2009…v aplikacijo je vgrajena podpora za prevzem podatkov o dohodkih skladno s skupnim navodilom DURS im MŠŠ in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL 119/2008).
 • 25.11.2008…Nastavljeni so osnovni podatki o bruto plačah in drugih dohodkih, ki so potrebni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2009 ter lestvica dohodkov, ki starše razvršča v plačilne razrede
 • 30.09.2008… registrirano je 56 občin za uporabo spletne aplikacije eVrtci.
 • 16.09.2008…V aplikacijo so vgrajene nekatere dograditve na pobudo uporabnikov. Dokument “Priprava predlog za spajanje podatkov” je dopolnjen s triki in namigi za pripravo lastnih predlog.
 • 20.06.2008… nameščena je nova različica aplikacije e-Vrtci ini-Vrtci, ki upošteva zakonske spremembe ZVrt-D ter podpira nekatere dodatne potrebe iz posameznih občin. Zato so izdelani tudi novi vzorci za izpise odločb, ki prikazujejo uporabo novih parametrov za spajanje podatkov na izpisu.
 • 01.12.2007…Nastavljeni so osnovni podatki o bruto plačah in drugih dohodkih, ki so potrebni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2008 ter lestvica dohodkov, ki starše razvršča v plačilne razrede
 • 25.11.2007… registrirano je 49 občin za uporabo spletne aplikacije eVrtci.
 • 03.11.2007…izdelana je javna aplikacija iVrtci za informativni izračun ZNPV. Povezavo http://portal.3-port.si/public/program_files/vrtci/index.layout lahko občine vključijo na svoja spletna mesta.
 • 01.02.2007… registriranih je 36 občin za uporabo spletne aplikacije eVrtci.
 • 16.01.2007…eVrtce predstavimo na posvetu ‘Predstavitev »državnih« e-rešitev občinam’ v Velenju.
 • 01.01.2007…do januarja je v sistem e-Vrtci vključeno že 30 občin .
 • 30.12.2006…nameščena nova različica e-Vrtci podpira vnos zneskov tako v SIT kot v EUR. V vseh ekranih je prikaz zneskov preračunan tudi v EUR zaradi primerljivosti.
 • 08.12.2006…nameščeni so popravki skladno z novim Pravilnikom o plačilih staršev: povprečna bruto plača v SIT, faktor katastrskega dohodka=1, lestvici katastrskega dohodka in celotnega dohodka podjetnika se ne upoštevata več.
 • 08.12.2006…Nastavljeni so osnovni podatki o bruto plačah in drugih dohodkih, ki so potrebni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2007 ter lestvica
 • 01.09.2006…nameščena je nova različica e-Vrtci, ki bolje podpira lokalne specifike obračunov (občinske odloke) ter avtomatsko tvorjenje dokumentov na podlagi vzorcev.
 • 07.06.2006…aplikacija znpv.sigov.si je preseljena na nov strežnik. Posledica tega je tudi nova verzija Jinitiatorja, ki ga morajo uporabniki ponovno namestiti ob prvi prijavi.
 • 12.01.2006…občina Destrnik je kot prva občina pričela z redno uporabo e-ZNPV.
 • 09.12.2005…zaradi sprememb Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS št.110) so izvršene spremembe in dograditve aplikacije e-Vrtci.
 • 11.11.2005…objavljena je vstopna stran v aplikacijo e-Vrtci znpv.sigov.si z vsemi uporsabniškimi navodili. Stran je vidna le znotraj državnega omrežja HKOM. Pilotska občina Kamnik je kot prva vnešena v varnostno shemo RPAS za dostop do testnega okolja.
 • 11.10.2005…postavljene so dodatne varnostne zahteve za dostop do aplikacij v produkcijskem okolju znotraj HKOM-a. Uporabnik mora imeti nameščen javni ključ aplikacije znpv.sigov.si.
 • 04.10.2005…dogovorjena je instalacija e-Vrtcev v produkcijsko okolje brez povezave na e-CRP, ki je še v razvoju. Možnost namestitve podatkov CRP za dotično občino neposredno v bazo e-Vrtci .
 • 01.09.2005…zaključeno je testiranje aplikacije e-Vrtci. Sproženi so postopki za prehod v produkcijo na infrastrukturi MJU.