+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

e-Zemljiška knjiga

Projekt ZEKA – Prototip elektronske Zemljiške knjige

e-Zemljiška knjiga

Stran iz zemljiške knjige (foto BV)

Projekt je bil inicializiran leta 1991 na osnovi odločitve Zavoda za družbeni razvoj Občine KOPER, da pristopi k izdelavi projekta, ki bo opredelil možnosti računalniške podpore na področju evidentiranja pravnih razmerij nad nepremičninami v zemljiški knjigi.

Za izvedbo projekta je bila konstituirana projektna skupina, ki so jo sestavljali strokovni delavci:

 • Temeljnega sodišča KOPER
 • Obalne geodetske uprave
 • Zavoda za družbeni razvoj Občine Koper
 • 3 PORT, informacijski inženiring, kot strokovni nosilec izvedbe projekta

Izhajajoč iz rezultatov analiz so bila opredeljena temeljna izhodišča za izvedbo računalniško podprtega sistema zemljiške knjige, ki mora zagotoviti:

 • čim večjo računalniško podporo operativnim postopkom znotraj zemljiške knjige v okviru obstoječe zakonodaje in predpisov,
 • odprtost in povezljivost podatkov z okoliškimi sistemi( zemljiški kataster, centralni register prebivalstva, sodni register organizacij, register teritorialnih enot in hišnih številk, itd…),
 • interaktivni dostop do podatkov zemljiške knjige iz vseh mest, kjer je to potrebno,
 • odpravo dvojnosti postopkov vzdrževanja tehničnih podatkov o parcelah, ter vspostavitev sinhronega delovanja zemljiške knjige in zemljiškega katastra.

Izdelana je bila študija ” ANALIZA IN EKSTERNI DESIGN SISTEMA ZEMLJIŠKA KNJIGA”, na osnovi katere sta nato realizirani prvi dve fazi:

 • I. faza – Inicijalizacija sistema, ki določa način in postopke za vzpostavitev začetnega stanja z upoštevanjem racionalne uporabe podatkov, ki obstajajo v obstoječem IS občine, ter postavitev skupne podatkovne osnove.
 • II. faza – Računalniška podpora postopkom zemljiškoknjižnega operata
 • III. faza – Podpora postopkom vodenja E – knjige, čaka na definicijo sistema katastra stavb.

Aplikacija ZEKA omogoča

Sprejem zemljiškoknjižne vloge

Izdelani so postopki za formalno kontrolo vlog, možnost evidentiranja sočasnih vlog ter formiranje DN dnevnika z vsemi pripadajočimi podatki. Zemljiškoknjižne vloge se nato dodelijo zemljiškoknjižnim delavcem v sprovedbo.

Postopek formalizacije vpisov

 • Posamezna vloga se v postopku formalizacije razčleni na posamezne pravne podlage v odvisnosti od postopka, ki je bil zahtevan.
 • Izbrani predmet vpisa omogoča zemljiškoknjižnemu delavcu sprotno primerjavo zahteve s trenutno veljavnim stanjem v izbranem(ih) zemljiškoknjižnem vložku(ih).
 • Izvrši se vnos zahtevanih podatkov ter se, v primeru da ni zadržkov za posredovanje sklepov sodniku, postopek formalizacije zaključi.
 • Ob zaključku formalizacije, računalnik na osnovi vnesenih podatkov, ki predstavljajo osnovo sklepa izdela vse potrebne vpise za izbran postopek. Poleg potrebnih vnjižb, se avtomatsko izdelajo tudi predvidene poočitbe.
 • Zemljiškoknjižni delavec ima možnost takojšnega vpogleda v računalnisko formalizirane sklepe, na katerih lahko izvrši tudi določene formalne popravke (ne more popravljati atributnih podatkov, temveč le tekst vknjižbe).
 • Računalnisko formalizirani sklepi se lahko izpišejo ter kot priloga s poročilom o stanju zemljiške knjige dostavijo sodniku v odločanje. Istočasno se avtomatsko izvrši postopek plombiranja vložkov.

Odločanje zemljiškoknjižnega sodnika

Zemljiškoknjižni sodnik presoja zemljiškoknjižno vlogo, ter izda sklep.

Zaključevanje zemljiškoknjižnih zadev (vpis in odprava sklepa)

Na osnovi odločitve sodnika, zemljiškoknjižni delavec izvede ustrezne korekcije, v kolikor so potrebne, ter potrdi pripravljene sklepe.

Po potrditvi pripravljenih vpisov, postanejo podatki trajno vpisani v podatkovni bazi, obenem se izpise nalog za ročni vpis v zemljiško knjigo. Postopek se zaključi z računalniškim izpisom obvestil.

Računalniška podpora pomožnim procesom

Računalniška aplikacija predvideva vrsto pomožnih vpogledov v podatkovno bazo, ki bodo v celoti nadomestili vse ročno vodene pomožne evidence. Interna struktura podatkovne baze je nastavljena v normalizirani obliki, ter vsebuje entitete (podatke) in relacije med njimi (odnose med podatki). Taka organizacija omogoča najrazličnejše vpoglede na podatke, ki izvirajo iz logične strukture podatkov. Istočasno so vpogledi osnova za izpise.

Prototip elektronske Zemljiške Knjige

Zemljiške knjige na Koprskem sodišču leta 1993 (foto BV)

Kako je končal projekt ZEKA – potencialni vsedržavni projekt?

Projekt razvoja in izdelave delujoče prototipne rešitve ZEKA je bil s fazo sistemskega testa in poskusno uporabo na Sodišču v Kopru uspešno preizkušan in zaključen.

Podrobnejša informacija o rešitvah in ugotovitvah dela z elektronsko zemljiško knjigo je bila osebno predstavljena ministru ter vsa tehnična dokumentacija predana Ministrstvu za pravosodje v pregled in proučitev. Za oceno projekta so bile ustanovljene različne državne komisije (Komisija Centra vlade za informatiko, Komisija Ministrstva za pravosodje), ki so vse pozitivno ocenile projekt.

Na zaključnem sestanku komisije na Ministrstvu za pravosodje je bilo dne 6.12.1993 soglasno sklenjeno, da delujoči prototip ZEKA postane vsedržavni projekt in se izvede odkup projekta.

Kar pa se ni zgodilo. Z zamenjavo ministra je projekt ZEKA zamrl. Do odkupa nikoli ni prišlo, čeprav nam fascikli z vsemi specifikacijami in tehnično dokumentacijo niso bili nikoli vrnjeni …

485-onoracle

3 PORT Koper
© 1993