+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

VOPI – Občina Koper

Razvoj dokumentnega sistema z računalniško vodeno evidenco zadev in dokumentov ter hrambo elektronskih slik dokumentov

Izziv

Uredba o pisarniškem poslovanju je leta 1994 odpravila ročno vodenje kartotečnega kazala zadev in dokumentov v obliki kartic ter predpisala računalniško vodeno evidenco upravnih zadev v glavni pisarni.

Rešitev

VOPI - Občina KoperKartotečni sistem v glavni pisarni takratne Občine Koper do vpeljave elektronske evidence leta 1994 (foto B.V.)

Tako smo že leta 1994 z Občino Koper odprli projekt UPZA – Vodenje upravnih zadev in razvili ter  vpeljali elektronsko evidentiranje zadev in dokumentov v glavni pisarni občinske uprave takratne občine Koper.

Sprva je projekt predvideval zgolj evidentiranje, torej samo zamenjavo kartic z elektronskimi zapisi. Vendar so se kmalu pokazale mnoge prednosti računalniškega vodenja podpore, tako smo elektronko evidenco kmalu dogradili tudi s hranjenjem elektronskih “slik” digitaliziranih dokumentov in beleženjem vseh premikov in lokacij dokumentov po občinski upravi.

Na osnovi pridobljenih pozitivnih uporabniških izkušenj in naraščajočih potreb in pridobljenih želja uporabnikov po  podpori posameznim specifičnim procesom znotraj različnih uradov uprave, smo leta 1998 na podlagi izkušenj z UPZA startali s projektom VOPI – Vodenje postopkov in pisarniško poslovanje.

Izvedli smo celovit reinženiring dotedanjega dograjevanega sistema UPZA tako, da  smo najprej vzpostavili enotno podatkovno skladišče za vse procese, torej ne le za podporo vodenju upravnih in tudi neupravnih postopkov v glavni pisarni ter za evidentiranje novo nastalih izhodnih dokumetov v uradih, temveč tudi za potrebe številnih namensko specializiranih aplikacije na različnih področjih dela občinske uprave.

Z enotno podatkovno bazo je bila vzpostavljena potrebna podatkovna infrastruktura za nadaljnji razvoj različnih funkcionalnosti novega dokumentnega sistema VOPI. Na področjih, kot npr. področje družbenih dejavnosti, področje komunalnih prispevkov, področje občinskih poslovnih prostorov, področju urejanja prostora ipd. smo razvili različne module – namenske aplikacije – ki so komunicirale z dokumentnim sistemom VOPI in zagotavljale specifično podporo ključnim procesom v posameznih uradih občinske uprave.

Danes dokumentni sistem VOPI in skupino namenskih aplikacij, ki lahko izmenjujejo dokumente s sistemom VOPI, imenujemo s kratico “3OIS” oz. “3 PORT-ov Občinski informacijski sistem”.

 

Nadaljnji razvoj dokumentnega sistema VOPI

VOPI smo nenehno dograjevali ter prilagajali novim zakonskim spremembam ter predvsem potrebam in željam uporabnikov in razvoju tehnlogije. Danes je VOPI modularen sistem, kjer osnovni modul VOPI dopolnjujejo ga različni moduli ter zaledne spletne storitve in zaledne obdelave, ki dodajajo množico funkcionalnosti, glede na uporabniške potrebe. VOPI se z več moduli (OBVO, EVA, iLOKI, iKOPR, iNUSZ, 3MAP) odpira tudi navzven in nudi informacije občanom v realnem času.

Za potrebe dokumentnega sistema VOPI smo razvili tudi namensko podporo za upravljanje s prostorom ter razvili orodje – GIS pregledovalnik 3MAP. Specifična prednost tega GIS pregledovalnika napram ostalim je, da zaradi skupne enotne podatkovne baze in vzpostavljene povezave z bazo prostorskih podatkov občine, omogoča dostop in vpoglede v podatke v dokumentnem sistemu neposredno s klikanjem po objektih prikazanih na zemljevidu v GIS pregledovalniku. Pri tem GIS pregledovalnik že upošteva uporabnikova pooblastila za vpoglede v popis spisov in v dokumente iz sistema VOPI, in tako zagotavlja enotno upoštevanje uporabniku dodeljenih pravic. Vse s ciljem poenostavitve dela referentom.

Nadaljnji razvoj dokumentnega sistema VOPI in namenskih modulov nam, tako kot vsa ta leta, še vedno diktirajo potrebe in želje uporabnikov.

 

Danes je VOPI prilagojen spletni tehnologiji

Danes je VOPI predelan in prilagojen spletni tehnologiji, nameščen na aplikacijski strežnik v internetu ali intranetu. Za delo z VOPI-jem uporabniki uporabljajo zgolj spletni brskalnik.

Več o zadnji različici VOPI-ja dobite tukaj …

Razvoj dokumentnega sistema z računalniško vodeno evidenco zadev in dokumentov ter hrambo elektronskih slik dokumentov

Arhitektura sistema VOPI