+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Pregledovalnik prostorskih podatkov 3MAP

Za hiter razvoj aplikacij, za prikazovanje na prostor vezanih podatkov ter za poizvedovanje po geokodiranih in drugih poslovnih podatkih vezanih na prostor, smo razvili namenski pregledovalnik prostorskih podatkov 3MAP.

3MAP je za uporabnike enostaven spletni pregledovalnik prostorskih podatkov, ki v ozadju povezuje prostorske podatke z ostalimi podatkovnimi zbirkami in bazami. Na ta način omogoča poleg pregledovanja najrazličnejših grafičnih slojev tudi poizvedovanja po podatkih ter dostop do njih preko prostorske komponente.

Rezultati poizvedovanj so:

 • prikazi iskanih objektov na grafičnem sloju,
 • tabele z atributnimi podatki o objektih,
 • seznami drugih poslovnih podatkov in dokumentov, ki so vezani na prikazane objekte (npr. zadeve na parceli, izdani dokumenti vezani na parcelo, prostorski akti, grafične priloge aktov …)
 • dokumenti in akti vezani na prostor.

3MAP smo prvotno razvili kot interni delovni pripomoček za celovito računalniško podporo izvajanju postopkov občinskih služb, ki delujejo na področju urejanja prostora in poslovanja z nepremičninami in v povezavi z zalednim informacijskim sistemom za dokumentni sistem VOPI  ter namenskimi aplikacijami za posamezna področja (npr. NUSZ, LOKI,  …)

Zaradi svoje funkcionalnosti, modularnosti, hitre nadgradljivosti in enostavne uporabe je 3MAP kmalu postal samostojna spletna aplikacija, rešitev za prikazovanje poljubnih podatkov, ki so vezani na prostor in ki v veliki meri nadomešča draga licenčna GIS orodja.

Sistem 3MAP temelji na strežniku prostorskih podatkov MapServer ter bazi PostgreSQL.

Osnovne lastnosti sistema 3MAP so:

 • enostavna uporaba z naborom standardnih GIS orodij za pregledovanje,
 • enostavno vgrajevanje novih slojev, prilagojenih vsebini uporabnikovih podatkov,
 • enostavno vgrajevanje poizvedb po poljubnih podatkih, vezanih na objekte na slojih,
 • uporabnik si lahko sam izbere in organizira “svoje” grafične sloje v projekte,
 • možna je integracija pregledovalnika z drugimi aplikacijami,
 • sistem podpira vse osnovne vektorske grafične formate (ESRI Shapefile, Mapinfo File, Arc/Info Binary Coverage, …) ter rastrske formate (TIFF/GeoTIFF, JPEG JFIF, Arc/Info Grid, ERMapper, MrSID, …),
 • za spletni dostop do 3MAP aplikacij zadostuje standardni spletni brskalnik, ki podpira Javo.

Samodejno dopolnjevanih vsebin grafičnih slojev:

Dopolnjevanje vsebin na določenih grafičnih slojev poteka samodejno z obdelavo podatkov iz dokumentov, zajetih v dokumentni sistem VOPI (neposredno preko vlog in posredno preko namenskih aplikacij).

Zadeve vezane na parcelo

S klikom na parcelo dobimo pregled vseh zadev v dokumentnem sistemu VOPI, ki se nanašajo na izbrano parcelo.

Preberi več

Izdane lokacijske informacije

Grafični sloj prikazuje območja parcel (ene ali več) za katere so bile Izdane lokacijske informacije.

Preberi več

Komunalni prispevek

Grafični sloj prikazuje območja parcel (ene ali več) za katere so bile izdelane odmere komunalnega prispevka.

Preberi več

Najemnine zemljišč

Najemnine stavbnih zemljišč prikazuje stavbna zemljišča oz. parcele, ki so v lasti občine in jih ta oddaja občanom v najem.

Preberi več

Zakupnine zemljišč

Zakupnine stavbnih zemljišč prikazuje območja zakupljenih stavbnih zemljišč oz. parcel, ki so v lasti občine in jih ta oddaja občanom v zakup za daljše časovno obdobje.

Preberi več …

Soglasja občine

Grafični sloji Soglasja občine prikazujejo območja parcel (ene ali več) za katere je občina oz. njen posamezen urad podal soglasja občanom (npr. soglasja k gradnji, prometne zadeve ipd.).

Preberi več

Soglasja upravljavcev GJI

Grafični sloj Soglasja upravljalcev GJI prikazuje območja parcel (ene ali več) za katere je pristojni upravljalec gospodarske javne infrastrukture (vodovodno podjetje, elektrovzdrževalno podjetje, plinovodno podjetje itd.) podal soglasja, ki so v njegovi pristojnosti (npr. soglasje k projektnim rešitvam). Ta soglasja prejme občina v vednost in jih prav tako evidentira v svoj dokumentni sistem.

Preberi več

Občinske nepremičnine

Grafična sloja REON – parcele in REON – stavbe prikazujeta objekte iz registra občinskih nepremičnin. Namenjena sta nudenju informacijske podpore referentom uradov za napremičnine pri razreševanju lastništva občine (parcele in stavbe oz. deli stavb).

Preberi več

Pobude za spremembo plana

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč prikazuje parcele za katere so bile podane pobude za spremembo namenske rabe zemljišč.

Preberi več

Posegi v prostor

Grafični sloj Dovoljenja za posege v prostor prikazuje območja parcel (ene ali več) za katere so bile izdana dovoljenja za posege.

Preberi več

Prostorski plani in akti

Na različnih grafičnih slojih prikazujemo območja veljave prostorskih planov, izvedbenih aktov, namensko rabo prostora, ipd.

Preberi več

Analize pokritosti

Z orodji 3MAP lahko prikazujemo različne uporabnikove podatke za potrebe izvajanja različnih analiz in kontrol podatkov.

Preberi več