+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

LOKI

Aplikacija LOKI – Lokacijske informacije je pripomoček za izdelavo:

  • Lokacijskih informacij za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih in
  • Potrdil o namenski rabi zemljišča.

Spletno aplikacijo je možno klicati samostojno, z vnosom katastrske občine in številke parcele preko vnosnega ekrana, lahko pa dostopamo do lokacijskih informacij neposredno iz GIS pregledovalnika prostorskih podatkov 3MAP s klikom na izbrano parcelo.

Za podano parcelo dobimo podatke, kot so:

  • podatki o zemljiški parceli,
  • prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
  • podatki o namenski rabi prostora,
  • podatki o območju varovanj in omejitev
  • itd.

Podatki se pridobivajo iz baze prostorskih podatkov na podlagi preseka ustreznih grafičnih slojev in atributnih podatkov. Prikazani podatki so informativnega značaja. Uporabi se jih lahko v postopku izdaje zgoraj omenjenih potrdil, pri podajanju informacij o prostoru.

Modul LOKI za sestavo lokacijske informacije uporablja spletna aplikacija i-LOKI, ki je na voljo kot javna storitev, ki jo občina daje na uporabo občanom (in s tem v velikem delu razbremeni uradnike posredovanja informacij). i-LOKI se lahko uporablja tudi samo interno, za preverjanje in za pripravo uradnega dokumenta lokacijska informacija.

Zaledni dokumentni sistem za vodneje postopkov in pisarniško poslovanje VOPI uporablja modul LOKI tako, da na podlagi podatkov iz prejete vloge in prostorskih podatkov, ki mu jih servira LOKI, samodejno pripravi ustrezno oblikovan in izpolnjen izhodni dokument. Uradnik tako izdelan izhodni dokument pred dokončno izdajo le preveri in po potrebi dodatno oblikovno uredi.

Z uporabo tega modula se postopki izdaje lokacijskih informacij občutno časovno skrajšajo. Zmanjša se tudi možnost za pojav človeških napak, tako na nivoju posameznega uradnika, ki izdeluje dokument, kakor tudi na nivoju celotnega urada, saj drugi referent pri izdelavi dokumenta naslednjič za isto parcelo ne bo navedel drugačnih podatkov, ki bi utegnili nastati po lastni presoji oz. interpretaciji grafičnih prilog prostorskih aktov.

Seznam_slojev_za_LOKI