+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

MediQumulus

MediQumulusMediQumulus je mobilna aplikacija, ki temelji na sistemu Qumulus in ima vnosne obrazce prilagojene potrebam prodajalcem medicinske opreme, medicinskega materiala, medicinskih preparatov ter zdravil na terenu.

Zastopnikom na terenu omogoča, da imajo tudi s pomočjo mobilnih naprav, vpogled v podatke o prodajnih artiklih ter  strankah oz. naročnikih ter da izvajajo naročila enako kot z računalnikom preko spletne aplikacije. Dodatno spletna aplikacija omogoča centralni nadzor in pregled nad vsemi zastopniki in sprejetimi naročili, ki jih zastopniki realizirajo z obiski pri naročnikih.

Storitev MediQumulus se izvaja na podatkovnem strežniku sistema Qumulus ( glej …). Je ena izmed množice namenskih rešitev za on-line zajemanje, pregledovanje in spreminjanje podatkov na terenu s pomočjo mobilnih naprav preko vnaprej pripravljenih pametnih obrazcev. Sistem Qumulus omogoča fleksibilno spremembo oz. prilagajanje vnosnih obrazcev  dejanskim potrebam. Pri tem ni potrebno ponovno nameščanje mobilne aplikacije.

Uporabniku obrazcev MediQumulus  je na razpolago spletna aplikacija za upravljanje z naročili MediQumulus/Web  ter aplikacija MediQumulus/Mobile  za delo z mobilnimi napravami s sistemom Android.

Pišite nam na e-mail  qumulus@3-port.si

qumulus_mobile_100Storitev je namenjena registriranim uporabnikom.

Za dodatne informacije o storitvi, za registracijo, predstavitev ali preizkus storitve ter dodelitev preizkusnega uporabniškega imena in gesla, nam pišite na e-mail qumulus@3-port.si .

 

Osnovne funkcionalnosti

a) Prodajni artikli

V okviru aplikacije lahko uporabnik vodi podatke o artiklih, ki jih ponuja na trgu (medicinska oprema, medicinski material, zdravila, preparati različnih proizvajalcev), dodaja nove artikle, dopolnjuje podatke o obstoječih artiklih in briše neveljavne še neuporabljene artikle iz sistema. Podatke o prodajnih artiklih lahko tudi paketno uvozi v sistem.
O posameznem artiklu  se  lahko vodijo različni podatki, kot npr:

 • osnovni podatki: oznaka in opis artikla, proizvajalec, kategorija, področje, skupina in opombe vezane na artikel
 • pogoji dobave: indikator ali je oprema trenutno dobavljiva, opis pogojev dobave, maksimalni rok dobave v dnevih
 • podatki o stanju zaloge: količina na zalogi, enota mere, način pakiranja, prodajna cena.

Nad evidenco prodajnih artiklov so omogočeni pregledi po sestavljenih kriterijih: oznaka artikla, opis artikla (del teksta), proizvajalec, glede na klasifikacijo artikla (kategorija, področje, skupina), opombo (del teksta).

Omogočeno je tudi vodenje dodatnih podatkov o proizvajalcih in pregledi po sestavljenih kriterijih: naziv proizvajalca, indikator glede na to za kaj iščemo dobavitelja (material, oprema, zdravila in preparati).

Vse podatke ali podmnožico izbranih podatkov o artiklih in njihovih proizvajalcih je možno izvoziti v obliki tabele.

b) Naročniki

Tu je možno vodenje podatkov o naročnikih in kontaktnih podatkih (telefonski pogovor, sestanek, obisk, mail sporočilo…). Podatke o naročnikih se lahko tudi uvozi.

Za posameznega naročnika se lahko vodijo naslednji podatki:

 • osnovni podatki: ustanova/podjetje, enota, oddelek, tip naročnika, predstojnik, lokacija/naslov, druge značilnosti naročnika
 • kontaktne osebe naročnika (podatki o osebah s katerimi je vzpostavljen kontakt pri naročniku): priimek in ime, funkcija, telefon, GSM, e-mail in druge opombe
 • dosedanji kontakti (namenjeno beleženju kontaktov z naročnikom): datum kontakta, kraj/način kontakta, namen, prisotni, vsebina…

Nad evidenco podatkov o naročnikih so omogočeni pregledi po sestavljenih kriterijih: ustanova/podjetje, enota, oddelek, tip naročnika, datumu kontakta (obdobje od datuma – do datuma).

Preko filtrov izbrane podatke o naročnikih se lahko izvozi v obliki tabele.

c) Priprava naročil

Sistem  je namenjen evidentiranju naročila neposredno na terenu. Prodajni zastopnik lahko v ta namen uporabi:

 • mobilno napravo z  WiFi  ali 3G povezavo z nameščeno mobilno aplikacijo MediQumulus/Mobile
 • svoj prenosni računalnik, kjer z brskalnikom  in povezavo v internet dostopa do spletne aplikacije MediQumulus/Web
 • skupaj z naročnikom preko naročnikovega računalnika in povezavo v internet neposredno dostopa do spletne aplikacije MediQumulus/WEB.

Pred obiskom pri potencialnem naročniku si zastopnik lahko pripravi naročilo za stranko, tako da postopek samega naročanja pri stranki poteka hitreje.

Na naročilu se zajamejo naslednji podatki:

 • podatki ponudnika: ime zastopnika/tržnika in njegovo področje delovanja
 • podatki o naročniku: ustanova, enota, oddelek, naslov dostave, odgovorna oseba…
 • podatki naročila: datum in ura naročila, kraj ter status naročila (v pripravi, potrjeno, …)
 • seznam naročenih artiklov: oznaka artikla (izbira iz kataloga prodajnih artiklov po oznaki ali delu opisa artikla), naročena količina in opombe. Podatki o proizvajalcu, enoti mere, količini na skladišču, roku dobave in prodajni ceni so zastopniku na razpolago neposredno iz kataloga artiklov. Prodajno ceno in predlagan rok dobave lahko zastopnik popravi glede na dogovor z naročnikom.

Za pripravljeno naročilo lahko zastopnik takoj izdela dokument „Naročilo“ v PDF formatu, ki ga z e-pošto posreduje naročniku. Naročnik lahko dokument izpiše, tako da ga lahko oba (zastopnik in naročnik) fizično podpišeta.

Nad evidenco naročil so omogočeni pregledi po sestavljenih kriterijih: po naročnikih, datumskem obdobju naročila (od–do), statusu naročila,   tržniku (zastopnik, ki je izvedel naročilo), državi in regiji v kateri je naročilo, oznaki artikla, izbranem proizvajalcu, dogovorjenem datumu dobave artikla (datum od–do), glede na klasifikacijo artikla (kategorija, področje, skupina).

Vsa naročila ali le določena , izbrana preko filtrov (npr. glede na status realizacije) se lahko izvozi v obliki  tabele.

Nivoji pooblastil za uporabo storitve

Glede na dodeljene pravice dostopa in ažuriranja podatkov ter dovoljenj za uporabo posameznih funkcionalnosti  MediQumulusa ločimo naslednje nivoje uporabnikov:

Zastopnik na terenu ima naslednje pravice nad podatki:

 • evidenca prodajnih artiklov: vpogled
 • podatki naročnika: vpogled, dopolnjevanje in dodajanje novih naročnikov
 • naročila: dodajanje in popravljanje svojih naročil (vidi samo naročila, ki jih je sam izdelal)

Predstojnik (glavni uporabnik) ima naslednje pravice nad podatki:

 • evidenca prodajnih artiklov: vpogled
 • podatki naročnika: vpogled, dopolnjevanje in dodajanje novih naročnikov
 • naročila: vpogled v naročila vseh zastopnikov z možnostjo ažuriranja podatkov

Skrbnik storitve za stranko ima naslednje pravice nad podatki:

 • evidenca prodajnih artiklov: uvoz podatkov v sistem in njihovo ažuriranje (zagotavlja, da je evidenca artiklov usklajena s skladiščnim stanjem, da so cene ažurne in da so klasifikacijske oznake artiklov usklajene z dejanskimi potrebami po pregledih in analizah podatkov)
 • podatki naročnika: uvoz podatkov v sistem (če obstajajo podatki o naročniku že v drugem informacijskem sistemu)
 • naročila: nima pravic

Uporabniki v sistemu MediQumulus  uporabljajo obe aplikaciji MediQumulus/WEB in MediQumulus/MOB  z istim uporabniškim imenom  in geslom.

Sistem MediQumulus zagotavlja sledljivost tako, da vodi podatke o spreminjanju dokumentov v sistemu: za vsak dokument v sistemu je zabeleženo kdo ga je kreiral/spreminjal in kdaj. V aplikaciji MediQumulus/WEB je uporabniku omogočen vpogled v zadnjo spremembo dokumenta in vpogled v zgodovino aktivnosti nad dokumentom.  Uporabniku je tudi omogočen vpogled v seznam aktivnosti, ki jih je izvajal nad dokumenti v sistemu MediQumulus.

Začetne nastavitve

Nastavitev obrazcev  MediQumulus in vzpostavitev začetnih naročnikovih podatkov izvede izvajalec storitve Qumulus, podjetje  3 PORT d.o.o.,  v sodelovanju z naročnikom.

Nastavitve obsegajo prilagoditev krmilnih tabel in zalog vrednosti, ki so vezane na specifiko vsebine dela uporabnika storitve:

 • Država: države v katerih se izvaja prodaja
 • Regija: teritorialna področja prodaje
 • Kategorija: razvrstitev prodajnega artikla (npr.: material, oprema, preparaz, zdravilo, pribor…)
 • Področje: medicinsko področje za razvrščanje artiklov (npr.: kirurgija, pediatrija, interna, splošno…)
 • Skupina: razvrstitev artiklov v skupine(npr.: analgetik, antibiotik…)
 • Enota mere: enotno enote mere za artikle (npr.: kos, paket, kg, lit…)
 • Status naročila: namenjen vodenju življenjskega ciklusa naročila (npr.: prejeto, v izvajanju, delno dostavljeno, zaključeno, zavrnjeno)
 • Tip naročnika: za razvrščanje naročnikov (npr.: ambulanta, bolnišnica, klinika, laboratorij, lekarna, zdravstveni zavod, reševalna postaja…)
 • Zastopniki/tržniki: seznam tržnikov z dodeljenim nivojem uporabe sistema (pravice dostopa in ažuriranja podatkov ter dovoljenja za izvajanje posameznih funkcionalnosti sistema).

Ob nastavitvi MediQumulusa za stranko in tudi kadarkoli kasneje, lahko skrbnik storitve za stranko  uvozi naslednje podatke iz svojega informacijskega sistema, pripravljene v obliki tabel:

 • artikli
 • naročniki
 • proizvajalci
 • naročila.