+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

NUSZ – stavbna zemljišča

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

NUSZ - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljiščAplikacija NUSZ pokriva področje pridobivanja izvornih prihodkov občine. Sestavljena je iz uporabniškega vmesnika ter iz namenske podatkovne baze NUSZ. Ustrezna organizacija baze podatkov NUSZ, upoštevanje uradnih državnih registrov in evidenc ter integriranost s prostorskimi podatki NUSZ, zagotavlja občini implementacijo odloka o NUSZ in izdelavo letnih odmernih odločb (priprava datotek za predajo na DURS oz. priprava datotek z že oblikovanimi odločbami za predajo neposredno v tiskarno).

Aplikacija NUSZ obenem nudi občini dobro podporo nadzoru pokritosti s plačniki, razčiščevanju podatkov (ne)plačnikov, razčiščevanju neusklajenih podatkov ter reševanju reklamacij z izdelavo nadomestnih ter dopolnilnih odločb. Aplikacija omogoča tudi proženje simulacij različnih obračunov za plačnika.

NUSZ - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

NUSZ položnica

V pomoč pri začetni vzpostavitvi atributne podatkovne baze plačnikov NUSZ in opremljenosti stavbnih

zemljišč uporabimo prostorske podatke, s katerimi napolnimo GIS bazo za NUSZ.. Prostorske podatke NUSZ pripravimo v fazi vzpostavitve sistema NUSZ iz razpoložljivih prostorskih podatkov občine ter ob upoštevanju parametrov občinskega odloka o NUSZ. Uporabniki aplikacije NUSZ lahko  za inicializacijo uporabljene prostorske podatke pregledujejo z GIS pregledovalnikom 3MAP/NUSZ. Vpogled v prostorske podatke preko 3MAP/NUSZ je dobrodošel tudi kasneje, pri razčiščevanju in vzdrževanju podatkov ter pri reševanju pritožb strank. Taka organizacija podatkov nam omogoča tudi, da lahko v atributni podatkovni bazi NUSZ s transformacijo iz prostorskih podatkov hitro spremenimo oz dopolnimo opremljenost in parametre obračuna vsem stavbam na nivoju npr. zazidalnega območja, ulice, naselja.

Z vzpostavitvijo aplikacije in podatkovne baze NUSZ je omogočena nadgradnja dodatnih aplikacij, kot npr. informativni izračun NUSZ – spletna storitev za občane, ki jo občine lahko vključijo v občinki portal ter različne zaledne GIS aplikacije za razčiuščevanje NUSZ podatkov.

 

… primer informativnega izračuna NUSZ za občane

Dodatne informacije na … nusz @ 3-port.si

Funkcionalnosti aplikacije NUSZ so:

 • Vodenje seznama plačnikov NUSZ,
 • Nastavljanje parametrov za obračun NUSZ – na osnovi podatkov o opremljenosti prostora (ti so lahko pridobljeni tudi s pomočjo grafičnih slojev) in določil v občinskem odloku (točke za posamezne opremljenosti in območja, oprostitve, vrednosti točke…)
 • Izdelavo letne odmere NUSZ
 • Izpis letnih odmernih odločb v datoteko standardne oblike za predajo v masovni tisk v tiskarni ali za predajo DURS-u

 

Aplikacijo sestavljajo naslednji moduli:

 • Kataster zgradb – je grafično podprt postopek za ustanavljanje zgradb na osnovi pripravljenih podatkov izvedbenih aktov, lokacijskih dovoljenj, novih hišnih številk ali topografskih podatkov. V postopku se izvede analiza in vrednotenje komunalne opremljenosti in območij. Postopek se prične na osnovi pregleda pripravljenih podatkov po vrstah uradnih evidenc iz zunanjih sistemov (izvedbeni akti, lokacijska dovoljenja, evidenca hišnih številk (EHIŠ), ki jih zagotavlja Geoinformacijski center, na osnovi posredovanih dokumentov ali podatkov, ostale zgradbe, ki ne izhajajo iz predhodno omenjenih evidenc pa se izvede iz topografskih podatkov. Modul zagotavlja integriteto podatkov grafične in atributne evidence zgradb, poleg tega pa podatke o dovoljenjih za graditev objektov in območje veljavnosti v prostoru.
 • Korigirana opremljenost – običajno se v začetku leta iz grafičnih podatkov v GIS izvedejo podatki območij in prisotnosti infrastrukture opremljenosti. V postopku reševanja reklamacij se nato evidentirajo odstopanja, ki jih je potrebno korigirati. Zaradi poenostavitve postopka izdelave nadomestne odločbe, se sprememba opremljenosti na nivoju zgradbe vrši samo v atributnih podatkih opremljenosti. Modul zagotavlja prenos podatkov korigirane opremljenosti nazaj v grafične evidence. Preneseni podatki so v grafični evidenci predstavljeni kot lokacija zgradbe s podatki o opremljenosti, ki jo je potrebno korigirati.
 • Plačniki – za vsak del zgradbe se vodijo podatki o plačnikih oziroma zavezancih za plačilo NUSZ. Modul podpira vse vrste oprostitevglede na vhod zgradbe, tip dela zgradbe, del zgradbe in vse oprostitve na nivoju plačnika oziroma stranke.
 • Obračunski parametri – modul je namenjen vzdrževanju obračunskih parametrov (oprostitve, FIZ, območja, ugodnost lokacije, vrsta opremljenosti) ter tabel vrednotenja. Sistem vzdržuje konsistenco podatkov tabel vrednotenja pri spremembi parametrov.
 • Pridobivanje podatkov – modul je namenjen pridobivanju novih ali kvalitetnejših podatkov. Omogoča izvedbe sprememb na podlagi podatkov iz zunanjih evidenc (najemne pogodbe za stanovanja in poslovne prostore, register stavb z izvedenimi meritvami na terenu,lokacijska dovoljenja, pogodbe o spremembi lastništva). Stopnja kvalitete podatkov je odvisna od podatkovne usklajenosti z okoliškimi evidencami.
 • Prehodi zgradb iz nezazidanega v zazidano – tu evidentiramo stanje nastajajočih zgradb v območju izvedbenih aktov (zazidalni načrt, lokacijsko dovoljenje itd) ter prehod stanja v zazidano stavbno zemljišče, s čimer se razbremeni investitor z bremenitvijo novih lastnikov.
 • Izračun opremljenosti – modul je namenjen izvajanju analiz in vrednotenju zgradb v celotnem območju občine ali na nivoju posamezne zgradbe, s prenosom podatkov v sistem obračuna. Pri tem je zagotovljeno upoštevanje prisotnosti komunalne infrastrukture in območij ter upoštevanje korigirane opremljenosti.
 • Simulacije obračuna – sistem simulacije temelji na vzpostavitvi testnega okolja, ki omogoča opazovanja rezultatov v odvisnosti od simuliranih variantnih sprememb parametrov obračuna, ki bodo osnova za predlagane spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč.
 • Analize obračuna – tu izdelamo izpise analitične in kumulativne rekapitulacije izračuna letnih terjatev. Izdelka sta pomembna za hiter pregled oziroma za kontrolo ovrednotenih podatkov pred izdelavo odločb.
 • Odločbe z arhiviranjem – postopki omogočajo izdelavo posamičnih odločb ter letnih odločb, v povezavi z reševanjem zadev skladno z upravnim postopkom. V sistemu so prisotne tudi odločbe iz preteklih let, ki jih je mogoče pregledovati.
 • Skrbniki – tu vzdržujemo podatke o skrbnikih ter zavezancih za vse vrste prihodkov. Naloga skrbnikov je, da prevzamejo določene obveznosti za račun zavezanca. Skrbniki so lahko fizične ali pravne osebe. Naloga sistema je tudi reševanje plačevanja obveznosti s trajniki (preko tekočih računov).
 • Reklamacije – modul podpira postopke evidentiranja reklamacij, kjer se na osnovi razgovora s stranko lahko vnese opombo, ki olajša nadaljnje reševanje. Zabeleži se predlog obrazložitve odločbe. V sistemu je predvideno tudi reševanje posebnih stanj odločb, ki vplivajo na izdelavo terjatev. Vsi omenjeni postopki so priprava za izdajanje odločb. Izdaja odločbe je postopek, v katerem DURS izhaja iz evidence pripravljenih odločb, ki jih je možno pred izdajo korigirati.
 • Sledenje izvedenih obdelav – sistem sledenja in pregleda izvedenih obdelav beleži podatke izvedenih obdelav ter njihove kontrolne podatke, na osnovi katerih je možno ocenjevati pravilnosti izvedenega stanja.
 • Šifriranje davčnih zavezancev – Sistem sledenja še nešifriranih davčnih zavezancev in ažuriranje šifre davčnega zavezanca v evidenci strank. Omogočen je povsem samostojen postopek pregledovanja plačnikov nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in ažuriranje strank s šifro davčnega zavezanca.Vpeljava računalniške podpore za obračun NUSZ poleg same aplikacije obsega tudi nujno svetovanje in pomoč pri pripravi začetnega stanja podatkov. Začetne podatke pridobimo iz zbirk javnih podatkov in podatkov DURS. Posebno pozornost namenimo nastavitvi parametrov odloka po posameznih slojih ter pomoči pri izvajanju simulacij pri pripravi novega odloka oz. sprememb odloka.