+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Sloj: Soglasja upravljavcev GJI

Grafični sloj Soglasja upravljalcev GJI prikazuje območja parcel (ene ali več) za katere je pristojni upravljalec gospodarske javne infrastrukture (vodovodno podjetje, elektrovzdrževalno podjetje, plinovodno podjetje itd.) podal soglasja, ki so v njegovi pristojnosti (npr. soglasje k projektnim rešitvam). Ta soglasja prejme občina v vednost in jih prav tako evidentira v svoj dokumentni sistem.

Na vsakem izbranem območju je možen vpogled v naslednje atributne podatke:

  • seznam parcel, ki so navedene na posameznem soglasju,
  • glede na datum podane vloge se pridobi in prikaže tudi podatek o tem v katero stanje DKN podatkov spadajo naštete parcele oziroma v katero obdobje spadajo izrisana območja,
  • vpogled v podrobnosti dotične zadeve* (Oznaka zadeve, Št. popisa (vloge), Datum vložitve, Opis, Odgovoren, Status).

Izdelovanje sloja

Nastajanje grafičnega sloja poteka samodejno na osnovi podatkov, ki so za dotični tip vloge zajeti v sistemu VOPI. Frekvenca obnavljanja grafičnega sloja je nastavljiva (privzet je dnevni prenos podatkov).

Parcele so vpete v prostor na tisto stanje DKN podatkov, ki je veljavno (dostopno) na datum nastanka vloge.

Obveščanje odgovornega za sloj

V primeru nepravilnosti v vnesenih podatkih, ki lahko vplivajo na izdelavo in prikaz grafičnega sloja (npr. parcela, ki je bila evidentirana ob odpiranju zadeve v sistemu VOPI ne ustreza nobeni parceli v podatkovni bazi parcel in takšna ne more biti prikazana v prostoru oz. v grafičnemu sloju) je možno obveščanje (npr. referenta, ki je odgovoren za sloj) z namenom odprave nepravilnosti. S tem ko referent popravi podatek v sistemu VOPI se ob naslednjem prenosu oz. izdelavi sloja popravek samodejno prenese v grafični sloj. Obveščanje je možno na e-mail naslov in/ali v obliki SMS sporočila.

Prikaz grafičnih slojev “Soglasja upravljalcev GJI” v 3MAP pregledovalniku

Soglasja upravljalcev GJI

* Dostopne pravice za vpoglede v detajle zadev, popise spisov, stranke in dokumente se prevzamejo iz sistema VOPI.