+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Realizirani večji projekti

 • 2021 – V Inštitutu za kineziološke raziskave ter Inštitutu za oljkarstvo, ki delujeta v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS), smo vpeljali informacijsko podporo za obdelavo in hrambo masovno zajetih meritev. Več …
 • 2020 – SMIP Agent in SMIP Cloud platforma sta v ozadju nove digitalne storitve za pametne stavbe SGATE – Digitalni vratar.  SGATE je najnaprednejši digitalni vratar, ki zagotavlja, da v prostore vstopajo samo tisti, ki smejo in toliko ljudi, kot je dovoljeno. Več …
 • 2019 – Vstopili smo v Iskratelov 4G/5G partnerski ekosistem. Vzpostavili smo MVP rešitev, ki preko našega ETH/LTE gatewaya (SMIP Agent) in radijskega vmesnika pobira podatke stroja v proizvodni liniji in v generični aplikaciji SMIPeR prikazuje njegov status v realnem času. Več …
 • 2018 – Aplikacija RADON Sense dopolnjuje inovativen merilnik slovenskih raziskovalcev s sprotnim beleženjem podatkov koncentracije radona v zaprtih prostorih in omogoča oddaljeni vpogled v podatke vseh uporabnikovih merilnih mest z dostopom preko interneta. Več …
 • 2017 – Projekt Boja Vida – Morska Biološka Postaja Piran –  na SMIP platformi smo sestavili aplikacijo, ki opravlja naloge klasičnega nadzornega SCADA sistema. Tehničnemu osebju omogoča oddaljeni dostop in nadzor delovanja vseh podsistemov oceanografske boje. Več …
 • 2016 – Projekt SelfconsumtionHEMS – Hitachi Chemical Co, Nemčija – dvoletni demonstarcijski projekt s ciljem ugotavljanja učinkovitost, zanesljivost in ekonomske sprejemljivosti “modela energetske samo-oskrbe” v večstanovanjskih stavbah. Več …
 • 2015 – Projekt MyNeoControl – Neovoltaic, Nemčija – razvoj programske opreme na IoT platformi SMIP za servisni nadzor in preventivno vzdrževanje hišnih sistemov za upravljanje z energetsko oskrbo (Home Energy Management System) . Več …
 • 2014 – Projekt iNOC – IMDAAD, Dubai – komunikacijske vmesnik med Iconics-ovim SCADA  sistemom Genesis64 in IBM-ovim ERP sistemom Maximo Asset Management v nadzornem operativnem center (NOC) za nadzor in upravljanje več kot 1000 stavb.  Več …
 • 2013 – Projekt SMIPSmart information platform – V sodelovanju z Robotina d.o.o. smo zastavili prototipni sistem za nadzor, upravljanje in krmiljenje večjega števila pametnih naprav. Vizija nadaljnjega razvoja je vzpostavitev platforme, ki bo omogočala nadaljnji razvoj v smeri prihajajočih Pametnih mest in Industrije 4.0. Več …
 • 2012 – Projekt Qumulus – Pametni obrazci za mobilne naprave – razvoj orodij in spletne in mobilne aplikacije  za android naprave za dinamično kreiranje poljubnih obrazcev  za zajem in pregledovanje podatkov na terenu, ki se takoj dostopni v pisarni. Več …
 • 2011 – Projekt ASK – planiranje in izvajanje del v Avtoservisu – računalniška podpora za naročanje storitev, operativno planiranje in spremljanje izvajanja del integrirana z ERP Pantheon v PDI & PDS centru na Terminalu avtomobilov Luke Koper. Več …
 • 2010 – Projekt eSO-MREZA2 – Razvojno raziskovalni projekt (Ministrstvo MVZT in EU skladi) za vzpostavitev modela reševanja zahtevkov občanov na področju obračunavanja komunalnih prispevkov” . Več …
 • 2010 – Projekt JSS – vodenje javnega stanovanjskega sklada – razvoj celovite informacijske podpore – JSS MO Koper. Več …
 • 2010 -Projekt DocRep – razvoj gradnikov, orodij in okolja za izdelavo poljubnih javanskih spletnih aplikacij tipa “Document Repository” (interni razvojno-raziskovalni projekt na osnovi iQplus ogrodja). Več…
 • 2009 – Projekt iGDV – “Izmenjava geokodiranih digitalnih vsebin” – raziskava možnosti uporabe javno dostopnih odprtokodnih GIS paketov za izmenjavo in prikazovanje vektorskih in rastrskih slojev (MVZT – SMER).
 • 2009 – Projekt iQplus – “Internet Query” – razvoj ogrodja za učinkovit razvoj in vpeljavo spletnih aplikacij ter priprava aplikacije za hierarhično poizvedovanje po poljubnih podatkih znotraj podatkovnih zbirk (MVZT – SMER). Več…
 • 2009 – Projekt NUSZ/TUTA/OIZO – vzposatvitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter podpore obračunavanju pavšalnih turističnih taks v občini Izola.
 • 2009 – Projekt NUSZ/OLOG – vzposatvitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec.
 • 2008 – Projekt eSO-MREZA – RR projekt “e-storitve občine – Model reševanja zahtevkov občanov z uporabo e-storitev od informiranja, zajemanja vlog do avtomatizirane izdelave odločb” – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in EU skladi. Več …
 • 2007 – Projekt VOPI, JANA, NARO/OPIR – vzpostavitev dokumentnega sistema ter računalniške podpore izvajanju postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo v občini Piran.
 • 2007 – Projekt iVRTCI – spletna različica aplikacije eVrtci – javna aplikacija za informativni izračun razreda znižanja plačila vrtca. Več …
 • 2006 – Projekt JUMP – RR projekt 110. “OpenGIS in možnosti nadgradnje odprtokodne GIS opreme (JUMP in ostali programi) za delo z evidencami o cestah” – Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
 • 2004 – Projekt VOPI/ILBI – vzpostavitev in vpeljava dokumentnega sistema za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje v občini Ilirska Bistrica.
 • 2005 – Projekt eVRTCI – MVZT/SVLR – tehnična in uporabniška podpora občinam, ki uporabljajo centralno spletno aplikacijo ZNPV za obdelavo vlog in izdajo odločb za znižano plačilo vrtca. V sistem se je vključilo preko 70 občin. Več …
 • 2006 – Projekt DIVO Kataster divjih odlagališč – v okviru projekta “Koper zdravo mesto – zaščita okolja in podtalnice” razvoj GIS sistema za vodenje katastra divjih odlagališč, od evidentiranja lokacij s strani občanov do zapisov o spremljanju sprememb stanja pri sanaciji. Vsako novo stanje je shranjeno in v vsakem trenutku na vpogled, skupaj z digitalnimi fotografijami stanja v GIS aplikaciji 3MAP/DIVO.
 • 2004 – Projekt SEPLS-B / ZNPV – Ministrstvo za informacijsko družbo odkupi uporabniške licence za aplikacijo VRTCI za podporo  zagotavljanju delovanja otroškega varstva v lokalnih skupnostih.
 • 2003 – Projekt VOPI, JANA/OPOS – vpeljava dokumentnega sistema za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje v občini Postojna ter podpore za nadzor postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo .
 • 2003 – Projekt SEPLS-A/OBVO Obveščanje občana o poteku njegovih zadev – projekt za MO Koper, realiziran v sklopu S6/2 – Sofinanciranje projektov spodbujanja, razvoja, uporabe in razširjanja elektronskega poslovanja v javni upravi, SEPLS-A Razvoj enovitih storitev elektronskega poslovanja v lokalni skupnosti (e-občina). Več …
 • 2003 – Projekt SEPLS-Suvajanje e-poslovanja v lokalne skupnosti – sodelovanje pri pripravi strateškega dokumenta uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti, Ministrstvo za informacijsko družbo, Skupnost občin Slovenije in Mestne občine Koper. Več …
 • 2002 – Projekt NUSZ, TUTA/OPIR – Vzpostavitev baze podatkov ter namenskih programov za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pavšalnih turističnih taks v občini Piran.
 • 2002 – Projekt JANA, NARO/MOK – za MO Koper razvoj računalniške podpore za izvajanje postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo, vezano na sprejeti občinski proračun  ter trenutno finančno poslovanje.
 • 2001 – Projekt VRTCI/MOK – razvoj namenske aplikacije za masovno obdelavo in izpis odločb za znižano plačilo vrtca v Mestni občini Koper. Namenska aplikacija se navezuje na dokumentni sistem VOPI od koder prevzema podatke iz vlog prosilcev ter vrača izdelane odmerne odločbe.
 • 2001 – Projekt NUSZ/GSZ – vzposatvitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, GSZ – Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v občini Maribor.
 • 2000 – Projekt VOPI,NUSZ/OSEZ– Vzpostavitev podatkov in aplikacije  za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter vpeljava dokumentnega sistema za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje v občini Sežana.
 • 2000 – Projekt 3MAP – razvoj orodij, spletnega odjemalca, strežniškega in spletnega okolja za izdelavo spletnih GIS aplikacij za poizvedovanje po prostorskih podatkih. Na sistemu 3MAP je bilo nato razvito več GIS aplikacij, kot delovni pripomoček na področjih vezanih na upravljanje s prostorom in z občinskimi nepremičninami ter vključene v dokumentni sistem VOPI. Več …
 • 2000 – Projekt KOPR/MOK – razvoj sistema za obračun komunalnega prispevka skladno z vsakokratnim veljavnim odlokom o komunalnem prispevku v Mestni občini Koper. Aplikacija KOPR se navezuje na dokumentni sistem VOPI, od koder prevzema podatke iz vlog investitorjev ter vrača izhodne dokumente – odmerne odločbe.
 • 1999 – Projekt JSAD/LUKA – vodenje skladišča paletiziranih agrumov po kalibražah, prevzem in odprema blaga po FIFO metodi s pomočjo čitalcev črtne kode ter računalniška izmenjava elektronskih naročil in skladiščnih poročil med Luko Koper in izvoznikom južnega sadja. Več …
 • 1998 – Projekt PROFIN/MOK – razvoj prototipne rešitve upravljanja s proračunskimi sredstvi za Mestno občino Koper.
 • 1998 – Projekt VOPI/MOK – razvoj celovitega dokumentnega sistem za podporo postopkom v glavni pisarni, v uradijh in v tajništvih uradov, s postavitvijo enotne podatkovne baze Oracle ter skupine namenskih aplikacij vezanih na VOPI za podporo specifičnim procesom v posameznih uradih. Skupino aplikacij danes enotno poimenujemo 3OIS Občinski Informacijski Sistem. Več …
 • 1998 – projekt JRZK/IZOLA Javna razgrnitev Zemljiške knjige v Občini Izola.
 • 1998 – Projekt URBI – v okviru mednarodnega projekta ONIX vzpostavljanja slovenske geoinformacijske infrastrukture (Ministrstvo za okolje in prostor/Geodetska uprava RS) smo v sodelovanju z MO Koper razvili sistem za pripravo urbanističnih informacij. Več …
 • 1997 – Projekt AVTI/LUKA – razvoj sistema za operativno vodenje pretovora in skladiščenja vozil na Terminalu avtomobilov Luke Koper z uporabo čitalcev črtnih kod ter z računalniško izmenjavo podatkov z uvozniki in izvozniki avtomobilov. Več …
 • 1994 – Projekt NUSZ/MOK – razvoj sistema za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Koper na tedanjih njihovih VAX-ovih računalnikih. Sistem NUSZ je bil kasneje predelan v sedanji sistem 3OIS/NUSZ v okolju Oracle.
 • 1994 – Projekt UPZA/MOK – razvoj sistema za vodenje upravnih zadev v glavni pisarni občinske uprave Mestne občine Koper. Pridobljene izkušnje in dobra praksa so bile kasneje osnova za razvoj dokumentnega sistema VOPI. Več …
 • 1993 – Projekt ZEKAPrototip elektronske zemljiške knjige je bil inicializiran s ciljem opredelitve možnosti računalniške podpore na področju evidentiranja pravnih razmerij nad nepremičninami v zemljiški knjigi. Razvit je bil delujoči prototip, ki so ga preizkusno uporabljali na Sodišču v Kopru. Več …
 • 1993 -Projekt KOPA/RPEX za pomorsko agencijo R&P Express razvoj sistema za izvajanje kontejnerskega operatinga (rezervacije zabojnikov in rezervacij ladijskega prostora – container booking). Samodejno vzdrževanje trenutnega stanju bookingov in trenutne lokacije rezerviranih zabojnikov se je izvajalo v realnem času na podlagi računalniške izmenjave elektronskih sporočil KTGI (Gibanja kontejnerjev), ki jih je pošiljal sistem MARKO iz Kontejnerskega terminala Luke Koper.
 • 1993 – Projekt KTGI/LUKA –  razvoj računalniške podpore za avtomatsko obveščanje strank v realnem času o vseh izvršenih premikih zabojnikov pri izvajanju manipulacij v Luki Koper. Vpeljava elektronskega sporočila KTGI (Gibanja kontejnerjev), ki jih je v realnem času generiral sistem MARKO za vodenje operacij na Kontejnerskem terminalu Luke Koper. Več…
 • 1993 – Projekt DIMA/LUKA – Povezava sistema SDISET za elektronsko naročanje in carinsko evidenco blaga ter sistema MARKO za operativno vodenje manipulacij s kontejnerji v Luki Koper je omogočila hitrejši pretok podatkov od zunanjih naročnikov (Dispozicije) do izvajalcev na Kontejnerskem terminalu (Marko). Vsak izvršeni premik zabojnika na terenu je bil avtomatsko zajet in sporočilo poslano preko radijske zveze v  upravljalski sistema MARKO, od tu pa ustrezno preoblikovan v centralno evidenco tovora sistema SDISET v Luki koper. Z vpeljavo DIMA so bili odpravljeni zastoje pri odpremi zabojnikov zaradi počasnih postopkov z dokumentni, saj je sedaj voznika tovornjaka z zabojnikom na izhodu iz carinske cone že čakalo elektronsko dovoljenje za izhod z urejeno skladiščno dokumentacijo. Več…
 • 1992 – Projekt SDISET/LUKA – Velik prelomni projekt za Luko Koper odprave papirne dokumentacije za naročanje (sprejem dispozicij) in vodenje carinske evidence tovora z uvedbo elektronskih postopkov in računalniškim vodenjem nadzora nad carinskim blagom. Projekt je obsegal določitev pravnih podlag za računalniško izmenjavo podatkov med Luko Koper in neposrednimi uporabniki luških storitev (špediterji in pomorski agenti), vpeljavo standardov za tvorbo elektronskih sporočil in objavo javne Knjige standardnih sporočil (struktura na bazi EDIFACT standarda), razvoj uporabniških aplikacij za različne uporabnike (osebni računalniki ter luški centralni računalnik) ter vzpostavitev komunikacijskega vozlišča (časovni žig izmenjanih pogodb  in drugih elektronskih sporočil) ter nazadnje vpeljavo celotnega sistema v Luki in poslovni okolici Luke. Več…
 • 1991 – Projekt MARKO – Marine Container Terminal Operations Computer System – je pomenil prehod iz ročnega vodenje operacij s kontejnerji in kartičnega označevanja zasedenosti skladišč na Kontejnerskem terminalu Luke Koper na celovito računalniško podporo planiranju operacij, planiranju skladiščnih pozicij ter usmerjanju skladiščne mehanizacije na Terminalu v realnem času z vpeljavo centralnega sistema in brezžično radijsko povezanih prenosnih terminalov na terenu. Več …