+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Realizirani večji projekti

 • 2015 – Projekt NEOCONTROL – Neovoltaic, NemčijaPodjetje Neovoltaic v Nemčiji prodaja t. i. Home Energy Management Sisteme (HEMS), ki omogočajo, da električno energijo, proizvedeno iz alternativnih virov (fotovoltaika, vetrnice), skladiščimo v baterijska skladišča in jo uporabimo, ko je poraba energije večja od proizvodnje oz. da višek vračamo (prodajamo) v javno omrežje. Za potrebe podjetja Neovoltaic smo razvili namensko spletno aplikacijo MyNeoControl, ki temelji na naši platformi SMIP. Več …
 • 2014 – Projekt iNOC – IMDAAD, Dubai -Za nadzorni operativni center (NOC), ki skrbi za delovanje več kot 1000 stavb v Dubaju (Združeni arabski emirati), smo razvili komunikacijski vmesnik, ki povezuje ICONICS-ov krmilno-nadzorni sistem Genesis64 in IBM-ov ERP sistem Maximo Asset Management v skupni informacijski sistem, poimenovan iNOC. Povezava obeh sistemov npr. omogoča, da z alarmi o napačnem delovanju naprav iz ICONICS-ovega nadzornega sistema neposredno odprejo delovne naloge v ERP sistemu MAXIMO za takojšnjo napotitev vzdrževalcev. Več …
 • 2013 – Projekt SMIPSmart information platform -V sodelovanju z Robotina d.o.o. vzpostavitev njihove SolarWeb rešitve za nadzor, upravljanje in krmiljenje večjega števila skupin pametnih naprav, temelječe na CyBroScgiServerju. Vizija nadaljnega razvoja je razvoj cetralizirane (spletne) rešitve SMIP, ki bo odpravila sedanje omejitve ter lahko povezovala:
  – različne tipe in veliko število naprav oz. krmilnikov naprav (Pametna mesta, Pametne hiše, Pametna energija, …)
  – različne storitve glede na domeno (zajemanje podatkov, prostorski pregledi, statistike, učenje in odločanje, …)
  – različne vrste uporabnikov (investitorje, sistemske integratorje, končne uporabnike naprav, vzdrževalce sistema na terenu, aministratorje sistema, javne službe – gasilci, policija, prva pomoč, …). Več …
 • 2012 – Projekt Qumulus – Pametni obrazci za mobilne naprave – razvojno raziskovalni projekt – razvoj orodij za dinamično kreiranje obrazcev, ki so takoj dostopni na spletni in mobilni Android aplikaciji, za zajemanje poljubnih podatkov na terenu ter vzpostavitev delujočega sistema. Več …
 • 2011 – Projekt ASK – planiranje in izvajanje del v Avtoservisu – razvoj in uvedba spletne aplikacije za podporo naročanja storitev, operativnega planiranja in izvajanja del v podjetju Avto Servis Koper. Spletna aplikacija je integrirana z ERP Pantheon. Terensko delo pri vhodni in izhodni primopredaji vozil je podprto s tabličnim računalniki in čitalci črtne kode. Več …
 • 2010 – Projekt eSO-MREZA2 – Razvojno raziskovalni projekt “e-storitve občine 2 – Model reševanja zahtevkov občanov na področju obračunavanja komunalnih prispevkov” – RS, Ministrstvo MVZT in EU skladi. Več …
 • 2010 – Projekt JSS – vodenje javnega stanovanjskega sklada – razvoj celovite informacijske podpore – JSS MO Koper. Več …
 • 2010 -Projekt DocRep – razvoj gradnikov, orodij in okolja za izdelavo poljubnih javanskih spletnih aplikacij tipa“Document Repository” (interni razvojno-raziskovalni projekt na osnovi iQplus ogrodja). Več…
 • 2009 – Projekt iGDV – “Izmenjava geokodiranih digitalnih vsebin” – raziskava možnosti uporabe javno dostopnih odprtokodnih GIS paketov za izmenjavo in prikazovanje vektorskih in rastrskih slojev (MVZT – SMER).
 • 2009 – Projekt iQplus – “Internet Query” – razvoj ogrodja za učinkovit razvoj in vpeljavo spletnih aplikacij ter priprava aplikacije za hierarhično poizvedovanje po poljubnih podatkih znotraj podatkovnih zbirk (MVZT – SMER). Več…
 • 2009 – Projekt NUSZ/TUTA/OIZO – vzposatvitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter podpore obračunavanju pavšalnih turističnih taks v občini Izola.
 • 2009 – Projekt NUSZ/OLOG – vzposatvitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec.
 • 2008 – Projekt eSO-MREZA – Razvojno raziskovalni projekt “e-storitve občine – Model reševanja zahtevkov občanov z uporabo e-storitev od predhodnega informiranja, prevzemanja neformalnih pobud in formalnih vlog do podpore pri avtomatizaciji izdelave in izdaje odločb” – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in EU skladi. Več …
 • 2007 – Projekt VOPI/JANA/NARO/OPIR – vzpostavitev in vpeljava sistema za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje ter računalniške podpore za izvajanje, spremljanje in nadzor postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo v občini Piran.
 • 2007 – Projekt iVRTCI – spletna različica aplikacije eVrtci – javna aplikacija za informativni izračun razreda znižanja plačila vrtca. Več …
 • 2006 – Projekt JUMP – Razvojno raziskovalni projekt 110. “OpenGIS in možnosti nadgradnje odprtokodne GIS opreme (JUMP in ostali programi) za delo z evidencami o cestah” – Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
 • 2004 – Projekt VOPI/ILBI – vzpostavitev in vpeljava sistema za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje v občini Ilirska Bistrica.
 • 2005 – Projekt eVRTCI – MVZT/SVLR – tehnična podpora, prilagajanja zakonskim spremembam in ograjevanje funkcionalnosti ter zagotavljanja uporabniške pomoči občinam, ki uporabljajo centralno nameščeno spletno aplikacijo ZNPV za obdelavo podatkov prosilcev za znižanje plačila vrtca ter Izdelavo odločb za znižano plačilo vrtca. V sistem se vključi preko 70 občin. Več …
 • 2006 – Projekt DIVO Kataster divjih odlagališč – v okviru projekta “Koper zdravo mesto – zaščita okolja in podtalnice” – podpora vodenju katastra divjih odlagališč v občini, spremljanje vseh faz sanacije divjega odlagališča, od evidentiranja oz. prejema prijave in inšpektorjevega preverjanja prijave, do zapisov o pripravljenem naročilu sanacije in spremljanju sprememb stanja pri sanaciji. Vsako novo stanje je shranjeno in v vsakem trenutku na vpogled, skupaj z digitalnimi fotografijami stanja. Vse lokacije divjih odlagališč so vidne v GIS aplikaciji 3MAP/DIVO.
 • 2004 – Projekt SEPLS-B / ZNPV – Nakup uporabniških licenc za uporabo aplikacije v zvezi z zagotavljanjem delovanja otroškega varstva v lokalnih skupnostih – Ministrstvo za informacijsko družbo odkupi uporabniške licence za aplikacijo VRTCI.
 • 2003 – Projekt VOPI/JANA/OPOS – vzpostavitev in vpeljava sistema za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje ter računalniške podpore za izvajanje, spremljanje in nadzor postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo v občini Postojna.
 • 2003 – Projekt SEPLS-A / OBVO Obveščanje občana o poteku njegovih zadev – projekt MO Koper, realizirano v sklopu projekta S6/2 – Sofinanciranje projektov spodbujanja, razvoja, uporabe in razširjanja elektronskega poslovanja v javni upravi – Sofinanciranje elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti SEPLS-A Razvoj enovitih storitev elektronskega poslovanja v lokalni skupnosti (e-občina). Več …
 • 2003 – Projekt SEPLS-Suvajanje e-poslovanja v lokalne skupnosti – priprava strateškega dokumenta uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti, soavtorji na projektu Ministrstva za informacijsko družbo, Skupnost občin Slovenije in Mestne občine Koper. Več …
 • 2002 – Projekt NUSZ/TUTA/OPIR – Vzpostavitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter za obračunavanje pavšalnih turističnih taks v občini Piran.
 • 2002 – Projekt JANA/NARO postopki javnega naročanja – razvoj računalniške podpore za izvajanje, spremljanje in nadzor postopkov javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo, vezano na sprejeti občinski proračun ter finančno poslovanje v MO Koper.
 • 2001 – Projekt VRTCIobdelava vlog prosilcev za znižanje plačila vrtca – razvoj namenske aplikacije za masovno obdelavo, izdelavo in izpis odločb za znižano plačilo vrtca v Mestni občini Koper. Namenska aplikacija se navezuje na sistem za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje VOPI iz katere prevzema podatke z vlog ter vrača izdelane odmerne odločbe.
 • 2001 – Projekt NUSZ/GSZ – vzposatvitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, GSZ – Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v občini Maribor.
 • 2000 – Projekt NUSZ/OSEZ– Vzpostavitev podatkov in namenske podpore za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter vpeljava sistema za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje v občini Sežana.
 • 2000 – Projekt 3MAPspletni GIS pregledovalnik – razvoj orodij, spletnega odjemalca ter vzpostavitev strežniškega in spletnega okolja za izdelavo namenskih spletnih GIS aplikacij za pregledovanje in poizvedovanje po prostorskih podatkih. Na sistemu 3MAP je bilo nato razvito več GIS aplikacij, ki so bile kot delovni pripomoček vključene na več področjih dela občinske uprave v povezavi z upravljanjem s prostorom in občinskih nepremičnin. Več …
 • 2000 – Projekt KOPRObračun komunalnega prispevka – razvoj in vpeljava sistema za obračunavanje komunalnega prispevka skladno z veljavnim odlokom o komunalnem prispevku v Mestni občini Koper. Namenska aplikacija se navezuje na sistem za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje VOPI, iz katerega prevzema podatke z vlog investitorjev ter vrača v VOPI izdelane izhodne dokumente – odmerne odločbe.
 • 1999 – Projekt JSADVodenje skladišča južnega sadja – vodenje FIFO skladišča paletiziranih agrumov po kalibražah, spremljanje in kontrola blaga s pomočjo programabilnih čitalcev črtne kode ter izmenjava elektronskih naročil in poročil o izvršeni odpremi ter dnevnega stanja na skladišču med Luko Koper in izvoznikom južnega sadja v Evropo. Več …
 • 1998 – Projekt PROFINupravljanja s proračunskimi sredstvi – razvoj prototipne rešitve za Mestno občino Koper
 • 1998 – Projekt VOPI Vodenje postopkov in pisarniško poslovanje – reinženiring sistema UPZA v MO Koper, s ciljem postavitve skupne podatkovne osnove za računalniško podporo upravnim in neupravnim postopkom v glavni pisarni ter postopkom pri referentih in v tajništvih uradov ter razvoja skupine namenskih aplikacij za podporo specifičnim procesom v posameznih uradih občinske uporave, ki jih danes enotno poimenujemo 3OIS Občinski Informacijski Sistem. Več …
 • 1998 – projekt JRZK Javna razgrnitev Zemljiške knjige – Občina Izola.
 • 1998 – Projekt URBIUrbanistična informacija – v okviru mednarodnega projekta ONIX vzpostavljanja slovenske geoinformacijske infrastrukture (Ministrstvo za okolje in prostor/Geodetska uprava RS) smo v sodelovanju z MO Koper razvili sistem za pripravo urbanističnih informacij. Več …
 • 1997 – Projekt AVTI vodenje pretovora in skladiščenja vozil – razvoj sistema za Terminal avtomobilov Luke Koper z uporabo čitalcev črtnih kod ter z računalniško izmenjavo podatkov z uvozniki in izvozniki avtomobilov. Več …
 • 1994 – Projekt NUSZ/MOKNadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – razvoj sistema za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Koper na tedanjih njihovih računalnikih VAX. Sistem za obračunavanje NUSZ je bil kasneje predelan v sedanji sistem OIS/NUSZ za podporo obračunavanju in masovne izdelave odločb v za okolju Oracle.
 • 1994 – Projekt UPZAVodenje upravnih zadev – razvoj in vzpostavitev sistema za podporo upravnim postopkom v glavni pisarni občinske uprave Mestne občine Koper. Več …
 • 1993 – Projekt ZEKAPrototip elektronske zemljiške knjige – Projekt je bil inicializiran s ciljem opredelitve možnosti računalniške podpore na področju evidentiranja pravnih razmerij nad nepremičninami v zemljiški knjigi. V naslednjem letu je bil razvit delujoči prototip, ki so ga tudi preizkusno uporabljali na sodišču v Kopru. Več …
 • 1993 -Projekt KOPA – Kontejnerski operating – razvoj računalniške podpore za vodenje rezervacij zabojnikov in rezervacij ladijskega prostora (container booking) za pomorsko agencijo R&P Express. Na podlagi računalniške izmenjave sporočil KTGI o premikih kontejnerjev v Luki Koper samodejno vzdržuje podatke o trenutnem stanju bookingov in o trenutni lokaciji zabojnikov, ki so jih na podlagi bookingov izdali iz skladiščnih depojev.
 • 1993 – Projekt KTGIRačunalniška izmenjava gibanj kontejnerjev – razvoj računalniške podpore za avtomatsko obveščanje strank o vseh izvršenih premikih zabojnikov pri izvajanju pretovornih in skladiščnih manipulacij v Luki Koper na podlagi beleženja dogodkov v realnem času v računalniškem sistemu za vodenje operacij MARKO. Več…
 • 1993 – Projekt DIMA – Povezava elektronskega naročanja SDISET in sistema MARKO povezava dveh različnih sistemov v Luki Koper je omogočila hitrejši pretok podatkov od naročnika pretovornih manipulacij neposredno do izvajalcev na Kontejnerskem terminalu in odpravilo zastoje pri odpremi zabojnikov. Vsak izvršeni premik zabojnika (nakladanje, razkladanje, sprememba pozicije) je preko radijske zveze v realnem času posredovan preko upravljalskega sistema MARKO v centralno evidenco tovora sistema SDISET v Luki koper. Z vpeljavo DIMA je npr. voznika tovornjaka z zabojnikom na izhodu iz carinske cone že čakalo elektronsko dovoljenje za izhod z urejeno skladiščno dokumentacijo. Več…
 • 1992 – Projekt SDISETSistem za elektronsko naročanje dela in vodenje carinske evidence tovora – določitev pravnih osnov za računalniško izmenjavo podatkov med Luko Koper in neposrednimi uporabniki luških storitev (špediterji in pomorski agenti) ter razvoj uporabniških in komunikacijskih aplikacij za uporabnike, vzpostavitev luškega vozlišča za računalniško izmenjavo podatkov ter vpeljava sistema. Več…
 • 1991 – Projekt MARKO – Marine Container Terminal Operations Computer System – razvoj in vpeljava računalniške podpore operativnemu planiranju in upravljanju mehanizacije ter ostalih izvajalcev pretovornih in skladiščnih operacij z zabojniki na kontejnerskem terminalu Luke Koper v realnem času z uporabo radijsko povezanih prenosnih računalniških terminalov na terenu. Več …