+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Izdane lokacijske informacije

Grafični sloj prikazuje območja parcel (ene ali več) za katere so bile Izdane lokacijske informacije.

Tak vpogled je v pomoč uslužbencu, ki rešuje konkretno vlogo. Območja parcel oziroma parcele so umeščene v prostor tudi glede na čas nastanka obdelane vloge, zato je izdane lokacijske informacije možno spremljati tudi skozi določeno časovno obdobje. Sem spadajo:

 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča,
 • Lokacijska informacij za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih in
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih.

Na vsakem izbranem območju je možen vpogled v naslednje atributne podatke:

 • *oznaka zadeve (od tu naprej je možen dostop do popisa spisa, seznama strank, dokumentov kot npr. vloga, izdana lokacijska informacija),
 • opis zadeve,
 • kdo je odgovoren za zadevo,
 • kdaj je bila zadeva odprta in kdaj rešena,
 • rok hrambe,
 • stopnja tajnosti,
 • parcele na zadevi in
 • opombe.

Ravno tako so po sloju možna poizvedovanja kot npr.:

 • Iskanje parcel po številki.

Izdelovanje sloja

Nastajanje grafičnega sloja poteka samodejno na osnovi podatkov, ki so za dotični tip vloge zajeti v sistemu VOPI. Frekvenca obnavljanja grafičnega sloja je nastavljiva (privzet je dnevni prenos podatkov).

Parcele so vpete v prostor na tisto stanje DKN podatkov, ki je veljavno (dostopno) na datum nastanka vloge.

Obveščanje odgovornega za sloj

V primeru nepravilnosti v vnesenih podatkih, ki lahko vplivajo na izdelavo in prikaz grafičnega sloja (npr. parcela, ki je bila evidentirana ob odpiranju zadeve v sistemu VOPI ne ustreza nobeni parceli v podatkovni bazi parcel in takšna ne more biti prikazana v prostoru oz. v grafičnemu sloju) je možno obveščanje (npr. referenta, ki je odgovoren za sloj) z namenom odprave nepravilnosti. S tem ko referent popravi podatek v sistemu VOPI se ob naslednjem prenosu oz. izdelavi sloja popravek samodejno prenese v grafični sloj. Obveščanje je možno na e-mail naslov in/ali v obliki SMS sporočila.

Prikaz grafičnega sloja “Izdane lokacijske informacije” v 3MAP pregledovalniku

Izdane lokacijske informacije

* Dostopne pravice za vpoglede v detajle zadev, popise spisov, stranke in dokumente se prevzamejo iz sistema VOPI.