+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Sloj: Izdane lokacijske informacije

Grafični sloj prikazuje območja parcel (ene ali več) za katere so bile Izdane lokacijske informacije.

Tak vpogled je v pomoč uslužbencu, ki rešuje konkretno vlogo. Območja parcel oziroma parcele so umeščene v prostor tudi glede na čas nastanka obdelane vloge, zato je izdane lokacijske informacije možno spremljati tudi skozi določeno časovno obdobje. Sem spadajo:

 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča,
 • Lokacijska informacij za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih in
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih.

Na vsakem izbranem območju je možen vpogled v naslednje atributne podatke:

 • *oznaka zadeve (od tu naprej je možen dostop do popisa spisa, seznama strank, dokumentov kot npr. vloga, izdana lokacijska informacija),
 • opis zadeve,
 • kdo je odgovoren za zadevo,
 • kdaj je bila zadeva odprta in kdaj rešena,
 • rok hrambe,
 • stopnja tajnosti,
 • parcele na zadevi in
 • opombe.

Ravno tako so po sloju možna poizvedovanja kot npr.:

 • Iskanje parcel po številki.

Izdelovanje sloja

Nastajanje grafičnega sloja poteka samodejno na osnovi podatkov, ki so za dotični tip vloge zajeti v sistemu VOPI. Frekvenca obnavljanja grafičnega sloja je nastavljiva (privzet je dnevni prenos podatkov).

Parcele so vpete v prostor na tisto stanje DKN podatkov, ki je veljavno (dostopno) na datum nastanka vloge.

Obveščanje odgovornega za sloj

V primeru nepravilnosti v vnesenih podatkih, ki lahko vplivajo na izdelavo in prikaz grafičnega sloja (npr. parcela, ki je bila evidentirana ob odpiranju zadeve v sistemu VOPI ne ustreza nobeni parceli v podatkovni bazi parcel in takšna ne more biti prikazana v prostoru oz. v grafičnemu sloju) je možno obveščanje (npr. referenta, ki je odgovoren za sloj) z namenom odprave nepravilnosti. S tem ko referent popravi podatek v sistemu VOPI se ob naslednjem prenosu oz. izdelavi sloja popravek samodejno prenese v grafični sloj. Obveščanje je možno na e-mail naslov in/ali v obliki SMS sporočila.

Prikaz grafičnega sloja “Izdane lokacijske informacije” v 3MAP pregledovalniku

Izdane lokacijske informacije

* Dostopne pravice za vpoglede v detajle zadev, popise spisov, stranke in dokumente se prevzamejo iz sistema VOPI.