+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Skupina slojev: Prostorski plani in akti

Na različnih grafičnih slojih prikazujemo območja veljave prostorskih planov, izvedbenih aktov, namensko rabo prostora, ipd.

3MAP pregledovalnik omogoča poizvedbe in iskanja po različnih aktih. Iz izbrane lokacije ali izbranega območja veljave posameznega akta lahko nadaljujemo neposredno do prikaza in vpogleda v izbrane dokumente ali kličemo različne podporne aplikacije.

Neposredno iz 3MAP pregledovalnika lahko uporabnik s poizvedovanjem po prostoru dobi naslednje informacije, vezane na skupino slojev “Prostorski plani in akti” :

Seznam prostorskih aktov

Seznam prostorskih aktov, ki veljajo na določenem območju ter iz seznama naprej vpogled v digitalizirano vsebino posameznega akta, ki je shranjen v REPR – registru pravnih režimov in drugih prostorskih aktov.

Glej več o REPR

Projektna dokumentacija

Dostop do projektne dokumentacije, oz. vpogled  v celotno projektno dokumentacijo, ki je bila osnova za pripravo prostorskega akta in je shranjena v DAPA – digitalni shrambi projektne prostorske dokumentacije.

Glej več o DAPA 

Lokacijska informacija

Prikaz lokacijske informacije oz. klic aplikacije, ki za izbrano parcelo izdela presek skozi vsebino vseh obstojčih slojev prostorskih aktov in pripravi t.i. lokacijsko informacijo (Potrdilo o namenski rabi zemljišča; Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih; Lokacijska informacija o namenski rabi zemljišča s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih). Isti klic aplikacije, kot ga uporabljajo uslužbenci v pristojnem uradu za pripravo uradnega dokumenta,  je na razpolago tudi javno občanom, katerim zadošča neuradna informacija (iLOKI).

Informativni izračuni

Informativni izračuni oz. klici aplikacij, ki za izbrano lokacijo (parcelo, hišni naslov) izdelajo informativni izračun (neuraden, ker ni formalno overjen dokument) skladno z občinskim odlokom ter poda specifikacijo izračuna, npr. informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (iNUSZ), informativni izračun komunalnega prispevka (iKOPR). Informativni izračuni se lahko nadaljujejo tako, da občanu preko portala ponudijo oddajo elektronske vloge, ki se neposredno posreduje v dokumentni sistem VOPI, kjer isti proces, ki izdela informativni izračun sedaj pripravi odločbo, ki jo referent v pristojnem uradu le še pregleda in potrdi.