+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

TUTA - letna turistična taksaTUTA – letna turistična taksa

Izdelava odločb in plačilnih nalogov zavezancem za plačilo letne pavšalne turistične takse

TUTA je namenska aplikacija s področja pridobivanja izvornih prihodkov občine. Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma  lahko občine določijo letno pavšalno  turistično takso lastnikom počitniških hiš ali počitniških stanovanj. Občina vsako leto na podlagi  omenjenega zakona in Odloka o turistični taksi občine izda lastnikom počitniških objektov odločbe o letni pavšalni turistični taksi.

Aplikacija TUTA omogoča: (PDF)

  • vodenje seznama počitniških hiš oz. stanovanj (delov zgradbe),
  • vodenje seznama zavezancev za plačilo letne turistične takse oz. njihovih skrbnikov,
  • proženje letnega obračuna pavšalnih turističnih taks za zavezance,
  • izdelavo letnih odmernih odločb (masovni izpis v datoteko, vključno s podatki za tisk plačilnih nalogov, za predajo  v dogovorjeno tiskarno),
  • izdelavo posameznih nadomestnih odločb,
  • pripravo podatkov za prenos v finančni paket za spremljanje plačil.

Funkcionalnosti TUTA:

Deli zgradb

Tu vzdržujemo podatke za obračun TUTA za izbrano stanovanje: površino za obračun TUTA, dodajamo zavezanca oz. več zavezancev TUTA za ta del zgradbe, evidentiramo oprostitve, ki se vežejo samo na to stanovanje in ne na plačnika, ipd. Če za ta del zgradbe pri plačniku oz. več plačnikih (v pripadajočem deležu) vnesemo datum konca, zaključimo obvezo za plačilo TUTA za ta dela zgradbe. Za pomoč pri vzdrževanju in razčiščevanju podatkov, so na voljo dodatni pregledi.

Stranke

Tu vzdržujemo podatke za obračun TUTA za izbrano stranko: če je stranka že (bila) zavezanec za plačilo TUTA, dobimo zanjo pregled vseh izdanih TUTA odločb in pregled vseh njenih TUTA stanovanj. Če je stranka oproščena plačila TUTA (odvisno od občinskega odloka), vpišemo razlog oprostitve. Ta se nanaša na stranko in velja za vsa njena stanovanja. Tu tudi izdelamo  posamezno odmerno odločbo odločbo samo za to stranko. Za pomoč pri vzdrževanju in razčiščevanju podatkov, so na voljo dodatni pregledi.

Odločbe

Tu imamo pregled nad vsemi že izdelanimi obračuni TUTA. Obračuni so prikazani v skupinah po datumih proženja obdelave. Izbranemu obračunu lahko spremenimo status (npr. iz Izdelan v Reklamacija) in nato za izbrano odločbo izdelamo nadomestno odločbo.

Bremenitve

Pred izpisom odločb je potrebno pripraviti še preostale podatke, ki so pomembni za ustrezno evidentiranje plačil skladno sPravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Ti podatki se uporabijo za izvoz podatkov iz TUTA in prenos v finančni paket.

Skrbniški naslovi

Tu beležimo naslove, kamor naj se odločbe TUTA pošiljajo v primerih, če so le ti različni od stalnega naslova zavezanca (npr. če zavezanec želi prejeti odločbo na drugi naslov, če naj se dostavi neki drugi osebi ali skrbniku – banki, ipd …)

Zgodovina aktivnosti

Vsak dogodek in vpogled v dokument  se sproti beleži. Tu imamo pregled nad zgodovina vseh svojih aktivnosti oz. v odvisnosti od nivoja uporabniških pravic nad vsemi aktivnostmi.