+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

GIS aplikacije

So spletne aplikacije katerih vsebina se posredno ali neposredno navezuje na GIS področje. Te lahko delujejo samostojno brez 3MAP-a ali v povezavi z njim, kar je tudi bolj smotrno.

Običajno so to prenekateri interni občinski registri, ki jih je mogoče preko podatkov kot so parcela, stavba, zgradba, akt, stranka ipd. povezati s 3MAP-om oziroma posameznimi grafičnimi sloji v sistemu 3MAP.

Kje se kaže njihova uporabnost?

Pri reševanju neke prostorske zadeve ali postopka (npr. izdaja lokacijske informacije) ima referent lahko zagnan le prostorski pregledovalnik 3MAP. Ker so podatki prikazani v obliki grafičnih slojev, ki so umeščeni v prostor je delo v njemu (premikanje med objekti kot so parcela, stavba, zgradba, meje parcel itd.) veliko bolj praktično, intuitivno, nazorno, pregledno in razumljivo.

Ko hočemo na izbranem objektu izvesti bodisi vpogled v detajl, bodisi spremembo podatkov, se posamezen 3MAP modul izkaže kot zelo učinkovit dodatek k 3MAP orodju.

Po kliku na izbrani objekt v 3MAP-u nas preusmeri na izbrani objekt/zapis v registru, kjer lahko nadaljujemo z delom. Po končanem delu pa enostavno preklopimo na prejšnje okno, torej  v 3MAP na podatek/sloj, kjer smo predhodno delali.

S takim pristopom k delu je referentovo delo olajšano, delovni postopki so izvedljivi v krajšem času ter z večjo natančnostjo.

LOKI – Lokacijske informacije

Aplikacija LOKI – Lokacijske informacije je pripomoček za izdelavo:

  • Lokacijskih informacij za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih in
  • Potrdil o namenski rabi zemljišča.

Spletno aplikacijo je možno klicati samostojno, z vnosom katastrske občine in številke parcele preko vnosnega ekrana, lahko pa dostopamo do lokacijskih informacij neposredno iz GIS pregledovalnika prostorskih podatkov 3MAP s klikom na izbrano parcelo.

Preberi več

KOPR – Komunalni prispevek

Samostojna zaledna aplikacija KOPR je namenjena računalniški podpori izdelave Odločbe o komunalnem prispevku, ki jo izdaja občinska uprava.

Preberi več

REPR – Register pravnih režimov

Spletna aplikacija REPR – register pravnih režimov, je namenjena vodenj zbirke prostorskih aktov, ki so v veljavi na določenem območju (npr. občine). Vodi se do vzpostavitve centralne javno dostopne zbirke skladno s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov (ULRS 34/04, 8.april 2004).

Preberi več

DAPA – Digitalni arhiv prostorske dokumentacije

GIS aplikacijeSpletna aplikacija DAPA – digitalna zbirka prostorske dokumentacije, je namenjena pregledovanju digitaliziranih vsebin prostorskih projektov in grafičnih prilog. Omogoča enostavno pregledovanje, izpisovanje in posredovanje projektne dokumentacije, ki se sicer hrani v številnih fasciklih in mapah.

V primeru izvajanja storitev digitalizacije, namestimo stranki DAPO stranki kot delovni pripomoček za pregledovanje skenogramov.

Preberi več

REPO – Register pobud

Register pobud  je  aplikacija za vodenje Registra prejetih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.

Register se samodejno vsakodnevno dopolnjuje z novimi pobudami, ki jih sprejemna pisarna dnevno evidentira v zaledni sistem pisarniškega poslovanja VOPI.

Preberi več

DIVO – Divja odlagališča

DIVO – Kataster divjih odlagališč  je  GIS aplikacija za podporo vodenju katastra divjih odlagališč v občini, evidentiranju ter spremljanju izvajanja sanacije.

Preberi več