+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

POSL – poslovni prostori

POSL - Gospodarjenje s poslovnimi prostoriGospodarjenje s poslovnimi prostori

Aplikacija omogoča celovito podporo postopkom gospodarjenja s poslovnimi prostori v lasti občine čez celoten življenjski cikel objekta (planiranje, pridobivanje, vzdrževanje, oddajanje v najem, prodaja).Sestavljajo jo moduli, ki predstavljajo funkcionalne celote, temeljijo pa na skupni podatkovni bazi.

Moduli so:

  • Register zgradb s tehničnimi podatki o objektih – Register zgradb vsebuje osnovne podatke o zgradbah in njihovih delih. Preko prostorskih koordinat zgradbe je vzpostavljena povezava na GIS. Vsaka zgradba ima lahko enega ali več vhodov, ki imajo definirane naslove (navezava na register teritorialnih enot). Na vsakem vhodu je lahko več delov zgradbe (stanovanje, poslovni prostor, garaža…), ki imajo podatke o površini, datumu izgradnje in zadnje prenove, nadstropje v katerem se nahaja prostor, številka stanovanja in procentualni delež na skupnih prostorih. Vsak del zgradbe lahko ima definirane površinske dele (soba, kuhinja, hodnik…) v določenih izmerah in z določeno višino. V povezavi z šifro zgradbe se shranjujejo tudi načrti vezani na zgradbo (npr.:načrt etažne delitve) in načrti vezani na del zgradbe (npr.: tloris poslovnega prostora). Vrste načrtov so opredeljene s šifrantom načrtov
  • Vodenje lastnikov zgradb in delov zgradb – Omogočeno je ažuriranje in pregledovanje registra po različnih kombiniranih kriterijih, ki jih določa sam uporabnik (občina, naselje, ulica, hišna številka, lastnik, posebne lastnosti). O posameznih delih zgradb se lahko vodijo še dodatne lastnosti. Te lastnosti se definirajo skozi šifrant tipov lastnosti.
  • Vzdrževanjem poslovnih prostorov – Za vsak poslovni prostor se zbirajo podatki o zahtevanih popravilih. Za vsako zahtevano popravilo se vodi krajši in daljši opis zahteve, tip zahtevanega popravila, nujnost izvedbe popravila in ocena stroškov za popravilo. Aplikacija omogoča poizvedovanje po različnih kriterijih: tip dela, stopnja nujnosti popravila, predvidena cena popravila in datum prijave (npr.: prikaži seznam vseh stanovanj oziroma poslovnih prostorov z oceno vrednosti del, pri katerih je potrebno zelo nujno popraviti streho). Pregled nad potrebami po vzdrževanju objektov nam pomaga pri pripravi terminskega plana posegov na objekt. Vsak poseg na objektu ima svoj življenjski cikel in se lahko nahaja v različnih statusih: planiran, pripravljen projekt, veljavno gradbeno dovoljenje oziroma odobrena priglasitev del, izbran izvajalec, začetek del, zaključek del, uporabno dovoljenje, zaključek posega… Ti posegi so lahko glede na tip potrebnega upravnega dovoljenja intervencije, adaptacije ali prenove. Za vsak poseg se beležijo pomembni dogodki, tako da nam sistem omogoča vpogled v dogajanje na posameznem objektu. Intervencije, to je nujna popravila, se sprožijo mimo plana posegov. Izdela se nalog za intervencijo, ki definira zahtevana popravila in odpre poseg na objektu. Ob zaključku posega na objekt, se pripravi seznam opravljenih del na stanovanju oziroma poslovnem prostoru. Vsako opravljeno delo je vezano na šifrant tipov del in nosi vrednost opravljenega dela ter oznako izvajalca. Sistem zagotavlja vpoglede v podatke po različnih kriterijih.
  • Cenitve poslovnih prostorov – Zajemajo se podatki vsake cenitve objekta: datum cenitve, cenilec in več vrednost objekta glede na metodologijo cenitve (gradbena vrednost, vrednost komunalne ureditve, vrednost stavbnega zemljišča, vrednost ugodnosti lokacije, neamortizirana gradbena vrednost). Ti podatki so pomembni pri postavljanju osnov za licitacije pri prodaji ali pri dajanju v najem posameznih objektov. Cenitev objekta je potrebno ponovno opraviti, ko pride do takih vlaganj v objekt, ki spremenijo dejansko vrednost tega objekta.
  • Zavarovanje objektov – Za poslovne prostore se sklene zavarovanje. Pri zaključitvi posega sistem opozarja uporabnika na to, da preveri ali ne bi lahko od zavarovalnice dobil povračilo vloženih sredstev v popravilo objekta.
  • Vlaganja stranke v objekt – Za posamezen objekt se vodijo sredstva, ki so jih posamezniki vložili v adaptacijo ali prenovo objekta. Vodijo se dejansko vložena sredstva in priznane vrednosti vlaganj, ki so dejansko dvignile vrednost objekta.
  • Prodaja objektov – Postopki prodaje objektov so lahko dolgotrajni. Čim nastopi vloga stranke za nakup objekta v občinski last ali pa če se občina odloči, da bo prodala nek objekt, se odpre postopek prodaje tega objekta. O postopku prodaje se vodijo naslednji podatki: krajši in daljši opis namena in zahteve za prodajo, datum začetka in datum konca postopka prodaje, ocenjena in prodajna vrednost objekta, oznaka kupca. Poleg tega za vsak dogodek beležimo tudi pomembne dogodke, kar nam nudi podatke za vpoglede v kronologijo izvajanja prodaje.
  • Oddaja poslovnih prostorov v najem – Modul omogoča vodenje najemnih pogodb za občinske poslovne prostore z definiranjem vseh podatkov za izpis najemne pogodbe in parametrov potrebnih za izračun najemnin. Načinov obračuna je več. Prav tako ostaja enaka tudi priprava položnic, specifikacije in temeljnic za prenos v računovodstvo.