+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Sloj: Pobude za spremembo plana

Grafični sloj Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč prikazuje parcele, za katere so bile podane pobude za spremembo namenske rabe zemljišča.

Grafični prikaz parcel s pobudami je v GIS pregledovalniku 3MAP možno filtrirati glede na stopnjo razčiščenosti pobud (nerazčiščene, razčiščene). Vse novo prispele pobude samodejno prejmejo status “nerazčiščena”. Parcele s tem statusom nadalje ureja skrbnik z uporabo aplikacije REPO (Register pobud). Do REPO dostopa neposredno iz GIS pregledovalnika 3MAP.

V GIS aplikaciji REPO se nastavljajo atributi kot npr.:

  • namen – kategorija (po šifrantu)
  • namen pobude (opisno)
  • predlagatelj (po šifrantu)
  • status razčiščevanja pobude (po šifrantu)
  • status pobude  – prejeta/v reševanju/…(po šifrantu).

Ko referent pobudo pregleda in dopolni, ji spremeni status razčiščevanja na “razčiščena”. Takšne “razčiščene” pobude so pripravljene za nadaljnjo obravnavo na višjih instancah.

Na vsaki izbrani pobudi/parceli na grafičnem sloju je možen vpogled v naslednje podatke o pobudi (prikazujejo so podatki neposredno iz registra REPO):

Ravno tako so po grafičnem sloju v pregledovalniku 3MAP možna poizvedovanja kot npr.:

  • Iskanje parcel po številki,
  • Iskanje parcel po oznaki zadeve (pobude).

Zaledna storitev za samodejno izdelovanje sloja

Dodajanje objektov na grafični sloja izvaja avtomat (zaledna storitev) na osnovi podatkov, ki jih zaledna storitev periodično prebira iz vhodnih dokumentov, zajetih v dokumentni sistem VOPI  (npr. določen tip vloge, oznaka parcele, datum vloge, odprta zadeva). Perioda obnavljanja grafičnega sloja je sistemsko nastavljiva glede na količino priliva vhodnih dokumentov (pobud) evidentiranih v dokumentnem sistemu. Privzeta nastavitev za prenos podatkov in kreiranje zapisov na GIS sloju je enkrat dnevno za pretekli dan.

Zaledna storitev najdene parcele s pobudami  vpne v prostor na tisto stanje podatkov digitalnega katasrskega načrta (DKN), ki je veljavno (dostopno) glede na datum nastanka vloge.

Obveščanje odgovorne osebe o zaznanih napakah

Lahko se zgodi, da so na vhodnem dokumentu (pobudi) napisani napačni podatki in jih posledično zaledna storitev ne more avtomatično evidentirati tudi na grafični sloj v bazi prostorskih podatkov. Tak primer je lahko npr. oznaka parcele na vhodnem dokumentu, ki pa ne ustreza nobeni obstoječi oznaki parcele v digitalnem katastrskem načrtu in jo zaledna storitev ne more vezati na nobeno parcelo v grafičnemu sloju.

Če zaledna storitev v bazi prostorskih podatkov ne najde parcel, ki so navedene v prejeti pobude v kateremkoli digitalnem katastrskemu načrtu (DKN) od 1999-14-12 do danes, pošlje pisno opozorilo na e-naslov odgovorne osebe, da pobude ni bilo mogoče vstaviti v grafični sloj “Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč”.  E-naslov prejemnika obvestil se nastavi sistemsko.

Ko uslužbenec zadolžen za REPO popravi podatek v sistemu VOPI, se ob naslednjem prenosu oz. naslednji obdelavi sloja popravek samodejno prenese v grafični sloj.

Prikaz grafičnega sloja v 3MAP pregledovalniku

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč

* Pri poskusu vpogledov v detajlne podatke zadeve se uporabniku GIS pregledovalnika 3MAP avtomatično preverijo in prevzamejo iz njemu dodeljenih pravic za delo z dokumentnim sistemom VOPI.